Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Prijava del

Prijava del

Prijava avtorskega glasbenega dela je ključna

Za učinkovito upravljanje avtorske pravice je redna prijava glasbenih del vseh (so)avtorjev posamezne skladbe bistvena.

S prijavo dela tako rekoč »registrirate« skladbo (v obrazcu med drugim opredelite: naslov, trajanje, zvrst, kategorijo, zasedbo, izvajalce, medsebojne deleže v primeru soavtorstva) ter v primeru soavtorstva uredite medsebojna razmerja, saj opredelite dogovorjene avtorske deleže. Prijava v tem primeru služi tudi kot medsebojna pogodba.

Portal Moj SAZAS - E-prijava del

Prijavo dela lahko uredite kar na daljavo prek spletnega portala Moj SAZAS - Prijava del. Portal avtorjem in imetnikom pravic omogoča vrsto funkcionalnosti in omogoča celovit pregled nad njihovim ustvarjalnim opusom. Uporaba portala je brezplačna, predpogoj pa je, da ste Združenje SAZAS k.o. pooblastili za kolektivno upravljanje vaših pravic.

Več informacij o E-prijavi del

E-prijava del SAZAS

Papirno urejanje dokumentacije o glasbenih delih

Vsako glasbeno delo je potrebno prijaviti na portalu Moj SAZAS - E-prijava del oz. na ustreznem /svojem/ obrazcu, glede na vrsto dela (izvirno ali prirejeno):

Če vam na ustreznem obrazcu zmanjka prostora, uporabite obrazec:

V pomoč za lažje izpolnjevanje ustreznega obrazca smo pripravili:

Z rednim prijavljanjem glasbenih del si zagotovite učinkovito uveljavljanje avtorske pravice.

Pomembni napotki pri prijavi dela

Vsako glasbeno delo prijavite na svojem obrazcu

Vaše posamezno avtorsko delo prijavite Združenju SAZAS na svojem obrazcu: ena skladba - en obrazec. Obrazec izberite glede na vrsto vašega dela - ali je delo izvirno ali je prirejeno.

Prirejeno delo - nujnost predhodne pridobitve soglasja avtorjev izvirnega dela

Če ste avtor aranžmaja ali prevoda ali predelave besedila, je predhodno potrebno pridobiti ustrezna soglasja s strani imetnikov pravic na izvirnem delu. Če izvirno delo še ni prijavljeno, opozorite imetnike pravic na izvirnem delu, da je pred tem potrebno prijaviti tudi izvirno delo.

Premalo prostora na prijavi?

Če nimate dovolj prostora na prijavnem obrazcu izvirnega ali prirejenega dela, lahko uporabite Dodatek k prijavi.

Glasbeno delo nastalo v sodelovanju več avtorjev

Če je delo ustvarjeno v sodelovanju dveh ali več oseb, pripada nedeljiva avtorska pravica vsem soavtorjem na tem delu.

Deleži posameznih soavtorjev se določijo s pogodbo med avtorji. Pogodba se lahko sklene v pisni ali ustni obliki. Določila pogodbe se Združenju posredujejo v elektronski obliki z elektronskim podpisom ali v pisni obliki na predpisanih obrazcih, pri čemer prijavitelj odgovarja za točnost sporočenih podatkov.

Podatke o pogodbi lahko pošlje katerikoli od imetnikov pravic na izvirnem delu.

Nujna opredelitev ustrezne zvrsti in kategorije

Pri prijavi dela je obvezno potrebno navesti ustrezno zvrst glasbenega dela:

  • Resna glasba

Resna glasba je termin, ki združuje različne oblike glasbenega ustvarjanja, ki temeljijo na zahodni klasični glasbi in zahtevajo napredne strukturne in teoretske premisleke.

Klasična osnova pomeni stilsko glasbo, ki je nastajala v različnih obdobjih v zgodovini od renesanse dalje. Resna glasba obenem pomeni klasično glasbo, ki se ne ozira na vsebine. V ospredju je predvsem umetniška zavzetost glasbenega dela.

Resna glasba je zelo formalizirana, torej so vsi ali večina glasbenih elementov v naprej določenih in v zapisanem notnem besedilu, ki glasbeniku ne dovoljuje improvizacije ali bi bili kako drugače prepuščeni diskreciji izvajalca. Nanaša se predvsem na uporabo tradicionalnih klasičnih pristopov (vključno s sodobnimi oblikami klasične glasbe), ki se osredotočajo na formalne stile, tehnično podrobno dekonstrukcijo in kritike ter zahteva pozornost poslušalca.

Med resno glasbo se prišteva tudi glasba poznana pod izrazom sodobna klasična glasba, ki pomeni novejšo glasbo klasične zvrsti. Med sodobno klasično glasbo uvrščamo tudi glasbo, ki vsebuje umetne zvoke, sintetizatorje zvoka in vzorce, in posledično ni zapisana v obliki partiture, vendar po svoji naravi sledi smernicam klasične glasbe in je ne moremo uvrstiti med zabavno glasbo.

  • Zabavna glasba

Zabavno glasbo opredeljuje izredno širok nabor različnih zasedb. Zasedbe, ki izvajajo zabavno glasbo segajo od solistov, duetov, ansamblov, pa vse do revijskega orkestra z vokalnim delom.

Zabavna glasba je glasba lahkotnejše narave, katere namen je doseganje prijetnega razpoloženja, ter navajanja k plesu, zato pogosto temeljijo na poudarjenemu ritmu. Kljub dejstvu, da je v zabavni glasbi v ospredju lahkotnost in so avtorji v pristopu k ustvarjanju maj pretenciozni, kot pri resni glasbi, tudi v tej glasbeni zvrsti nastajajo vplivne in dognane skladbe visoke umetniške vrednosti.

Sem sodijo popularna glasba, narodna glasba, pa tudi pop, rock glasba, šansoni, koračnice, muzikali, potpuriji itd...

  • Narodno-zabavna glasba

Narodno zabavna glasba je oblika zabavne glasbe, ki vsebuje zanjo zelo značilen instrument harmoniko, njena osnova pa je v t. i. ljudski zvrsti, glavna dva ritma pa sta polka in valček.

Najpogostejši zasedbi v tej zvrsti sta narodno-zabavni trio, ki ga sestavljajo harmonika, bariton ali bas in akustična kitara, ter narodno-zabavni kvintet, kjer se navadno narodno-zabavni trio dopolnjuje še s trobento in klarinetom. Inštrumentalni del pogosto spremlja tudi vokal in večglasno zborovsko petje.

Narodno zabavna glasba, ki ji je dodana ritem sekcija se ne uvršča med narodno zabavno glasbo. Tovrstna glasba se uvršča med zabavno glasbo. Podobno velja za glasbena dela, ki temeljijo na ljudskem izročilu in/ali ljudskih inštrumentih in niso izvajani s strani zasedb, ki jih uvrščamo med narodno-zabavne.

  • Zahtevnejše oblike zabane glasbe jazz in jazz rock glasba

Med zahtevnejše oblike zabavne glasbe uvrščamo glasbo, ki po svojem izvoru in zasedbi ne sledi tradicionalnim klasičnim pristopom, značilnim za resno glasbo, vendar se spogleduje z uporabo glasbenih tehnik, ki so značilne zanjo, hkrati pa dopušča dobršno mero improvizacije. Sem spadajo zasedbe, ki sodijo v okvir zabavne glasbe, vendar so v sami glasbeni strukturi veliko bolj prisotne inovacije avtorjev in navadno temeljijo na različnih vejah jazz glasbe, improvizacijah in težjih harmonskih pristopih.

Kot jazz se razume predvsem glasba, ki temelji na glasbi temnopoltih ameriških glasbenikov iz začetka 20. stoletja, ki so glasbeno tradicijo severnoafriških kultur na ameriških tleh spojili z zahodnjaško ameriško in evropsko kulturo ter njunimi glasbenimi instrumenti. Njegove korenine segajo v gospel, blues, ragtime, pa tudi v glasbo evropskih vojaških orkestrov.

V kompozicijskem smislu je prepoznaven po poli-ritmih, sinkopah, improvizaciji, »modrih notah«, »neperiodični gradnji«, itd.

Opredeljevanje glasbenega dela v izbrano glasbeno zvrst in kategorijo mora biti skladno s Pravili o delitvi Združenja SAZAS k.o., kjer najdete tudi vse potrebne informacije.

Pravila o delitvi Združenja SAZAS k.o

Predvajanje ali izvajanje v tujini

Če se vaše glasbeno delo predvaja ali izvaja v tujini, lahko to uporabo prijavite s spodnjim obrazcem:

Dodatne storitve Združenja SAZAS za avtorje, imetnike pravic

Kolektivno upravljanje mehaničnih avtorskih pravic

Združenje SAZAS lahko pooblastite, da v vašem imenu upravlja z vašimi Združenje SAZAS upravlja tudi mehanične avtorske pravice, ki se uveljavljajo neobvezno kolektivno. S podpisom pooblastila soglašate, da Združenje SAZAS uveljavlja tudi tovrstne pravice. Če tega ne želite, to označite v Izjavi k pooblastilu na zadnji strani ustreznega pooblastila:

Mehanične avtorske pravice se uveljavljajo v skladu z ZASP, pravil Združenja SAZAS in pravili BIEM, Mednarodne organizacije za zaščito mehaničnih pravic. Združenje SAZAS je član BIEM od l. 2003.

Pooblastilo lahko v skladu z določili Statuta kadarkoli prekličete brez navedbe razloga.

Izpis kontaktnih podatkov v bazi del za neposredno komuniciranje

Združenje SAZAS s trajnostnim pristopom in v skladu s svojo vizijo nenehno išče rešitve za boljše, kakovostnejše in učinkovitejše storitve. Opazen je pozitiven trend v zavedanju uporabnikov o njihovih obveznostih glede uporabe avtorsko zaščitenega repertoarja, kar dokazuje dnevno naraščajoče število zahtevkov uporabnikov za ureditev pravic in pridobitev dovoljenja – Vašega soglasja – za uporabo vaših del, tudi v primerih, ko zato ni predvideno kolektivno upravljanje in mora uporabnik pravice urediti neposredno z Vami.

Da bi olajšali dostopnost urejanja potrebnih pravic in omogočili neposredno komunikacijo med uporabniki in avtorji ter imetniki pravic, se pri registriranih skladbah lahko izpišejo dodatni podatki (vidni javnosti), ki omogočajo neposreden stik.

Če želite, da so vaši podatki vidni, vas prosimo, da izpolnjeno spodnjo tabelo posredujete na [email protected]:

Tabelo podatkov za spletno bazo avtorjev in del Združenja SAZAS

Koristni nasveti:
  • Izpis kontaktnih podatkov pri glasbenem delu je zelo koristen, saj vam omogoča neposredno komuniciranje in hitrejše urejanje pravic, hkrati pa imate pregled nad uporabo vašega dela (npr. predelava skladbe, uporaba v posebne namene, promocijske aktivnosti idr.).
  • Razmislite, ali želite prejemati tovrstne zahtevke na svoj osebni e-naslov ali pa si raje ustvarite nov, poseben e-poštni naslov.
  • Redno posodabljajte svoje podatke. Če opazite kakršno koli netočnost, vas vljudno prosimo, da nas na to opozorite in sporočite na: [email protected].

Več informacij o izpisu kontaktnih podatkov v bazi del Združenja SAZAS k.o.

Evidenca novih skladb - sodelovanje z Ministrstvom za Kulturo

Z uveljavitvijo novele Zakona o medijih (ZMed - C) 1. 7. 2016 je Združenje SAZAS začelo sodelovati z Ministrstvom za kulturo, ki skrbi za seznam novih skladb. Priporočljivo je, da v skladu z ZMed-C sporočate nove skladbe tudi Ministrstvu za kulturo. Lahko pa podate soglasje Združenju SAZAS, da to stori namesto vas - združenje namreč mesečno sporoča seznam novo prijavljenih skladb tistih avtorjev, ki so podali soglasje za tovrstno izmenjavo podatkov.

Vaše soglasje sporočite službi Združenja SAZAS za dokumentacijo del na e-naslov: [email protected].

 Več o seznamu novih skladb Ministrstva za kulturo

Dobro je vedeti

28. februar – rok za prijavo del za letne obračune

Obračunsko leto, določeno v Pravilih o delitvi Združenja SAZAS k.o., je obdobje, v katerem se zajemajo plačila za uporabo glasbenih del, ki se nanašajo na koledarsko leto in so bila zbrana najkasneje do 28. februarja naslednjega leta.
28. februar tekočega leta je tako rok za prijavo del in spremljajoče dokumentacije (npr. partiture, zvočnega zapisa),
za obračune, ki se pripravljajo z letno frekvenco obračunavanja, da se le-ta upošteva pri izvedbi obračuna za preteklo leto.

30. junij in 31. november – roka za prijavo del za kvartalne obračune

30. junij in 31. november tekočega leta sta roka za prijavo del in spremljajoče dokumentacije (npr. partiture, zvočnega zapisa) za obračune, ki se pripravljajo s kvartalno frekvenco, da se le-ta upošteva pri izvedbi obračuna za preteklo leto.
Dokumentacija, ki je dostavljena po roku, bo upoštevana pri naslednjem obračunskem obdobju.

Svetujemo sprotno prijavljanje del in dostavljanje vse pripadajoče dokumentacije, saj si s tem zagotovite najbolj učinkovito in gospodarno kolektivno upravljanje vaših pravic.

Ažurno sporočanje podatkov

Za nakazilo avtorskega honorarja je ključno tudi, da nas o kakršni koli spremembi stalnega bivališča ali bančnega računa pravočasno obvestite. Nastalo spremembo lahko sporočite na e-naslov: [email protected].

Ključno: ste pooblastili SAZAS?

Obvezno kolektivno uveljavljanje avtorske pravic na glasbenih delih pomeni, da Združenje SAZAS k.o. izdaja dovoljenja uporabnikom za uporabo zaščitenega repertoarja na ozemlju R Slovenije. Zbrana nadomestila nato deli v skladu z vnaprej določenimi pravili delitve upravičenim avtorjem oz. imetnikom pravic. Da pripadajoče avtorsko nadomestilo zmore izplačati, je nujno pooblastilo avtorja in ažurni bančni podatki ter podatki o naslovu stalnega bivališča. Če tovrstnih podatkov nima, zbrana nadomestila hrani do zmožnosti izplačila oz. izteka zastaralnega roka.

Več o pooblastilu in včlanitvi v Združenje SAZAS k.o.

Pogosta vprašanja z odgovori

 

Sledite nam