Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Avtorji in imetniki pravic

Visoko strokovno kolektivno upravljanje pravic avtorjev na glasbenih delih

Temeljno poslanstvo Združenja SAZAS k.o. je strokovno, skrbno in v največji meri učinkovito uveljavljanje pravic avtorjev na glasbenih delih v skladu z mednarodnimi standardi kolektivnega uveljavljanja, s slovensko zakonodajo in akti društva.

Združenje SAZAS k.o. kolektivno upravlja avtorsko pravico na glasbenih delih tako svojih članov kot nečlanov, in sicer na podlagi:

 • Pooblastila avtorja oz. imetnika pravic:
  Avtor oz. imetnik pravice na glasbenem delu je lahko član Združenja SAZAS k.o. lahko pa zgolj pooblasti Združenje. Status članstva v ničemer ne vpliva na nivo avtorske zaščite, saj Združenje zagotavlja vsem avtorjem in imetnikom pravic enak nivo strokovnih storitev kolektivnega uveljavljanja njihovih pravic.
  Na podlagi pooblastila za izbrana ozemlja Združenje SAZAS uveljavlja pravice domačih avtorjev oz. imetnikov pravic izven ozemlja R Slovenije na podlagi sklenjenih mednarodnih pogodb o medsebojnem zastopanju. Pravice na tujem ozemlju se upravljajo skladno s pravili, ki veljajo v tisti tuji kolektivni organizaciji, ki je pristojna za uveljavljanje pravic na njenem ozemlju.
 • Pogodbe o medsebojnem zastopanju
  Tuji avtorji in imetniki pravic svoje pravice na ozemlju R Slovenije lahko uveljavljajo preko Združenja SAZAS na podlagi recipročne pogodbe o medsebojnem zastopanju, ki je sklenjena s kolektivno organizacijo, ki zastopa avtorja na ozemlju R Slovenije. Združenje SAZAS uveljavlja pravice tujih avtorjev in imetnikov pravic na enak način kot domače.
 • Brez pooblastila avtorja oz. imetnika pravic
  V primerih obveznega kolektivnega upravljanja, kot določa Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic – ZKUASP ter v obsegu izdanega dovoljenja URSIL št. 800-3/96.

Več o pooblastilu in včlanitvi v Združenje SAZAS

Kdaj postane delo avtorsko varovano in kdo je avtor oz. imetnik pravice?

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v skladu s splošno priznano pravno teorijo določa, da avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve avtorskega dela. Za dokazovanje njenega obstoja, priznanja ali varstva niso potrebne posebne formalnosti. Če nekdo ustvari glasbeno avtorsko delo, je avtomatsko avtor slednjega.

Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve avtorskega dela.

Avtorska pravica na glasbenem delu pripada: skladatelju, avtorju besedil, aranžerju, prevajalcu, avtorju priredbe besedila (t. i. adapter); pri čemer se ločuje med izvirnim avtorskih delom in prirejenim delom.

Če je avtorsko delo ustvarjeno v sodelovanju dveh ali več oseb, pripada nedeljiva avtorska pravica vsem soavtorjem na tem delu. Avtorski honorar se med ustvarjalce dela in imetnike pravic deli po medsebojno dogovorjenih deležih, ki se Združenju sporočijo s prijavo dela.

Več o prijavi glasbenega dela

Imetnik avtorske pravice na glasbenem delu je lahko: založnik (pravna oseba), dedič (pravna ali fizična oseba) ali imetnik pravic na podlagi pogodbenega prenosa pravic (fizična ali pravna oseba).

Trajanje avtorske pravice – možnost dedovanja

Do prejemanja avtorskih nadomestil so upravičeni zakoniti dediči še 70 let po avtorjevi smrti oz. smrti zadnjega soavtorja.

Več o uveljavljanju avtorske pravice iz naslova dedovanja

Repertoar Združenja SAZAS k.o.

Baza del Združenja SAZAS k.o. je javno dostopna baza, ki vsebuje podatke o več kot 100.000 domačih glasbenih delih, število pa se dnevno spreminja.

Poleg domačega repertoarja Združenje SAZAS uveljavlja tudi pravice na tujem glasbenem repertoarju, skladno s sklenjenimi pogodbami o vzajemnem zastopanju oz. če tako predvideva zakon. Združenje SAZAS tako razpolaga s podatki o več kot 45 milijoni zaščitenih avtorskih glasbenih del.

V repertoar Združenja SAZAS ne sodijo:

 • dela ljudskega izvora in avtorjev pokojnih več kot 70 let
 • glasbena dela v odrskih predstavitvah, ki predstavljajo nedeljivo celoto
 • glasbena dela v avdiovizualnih delih, kjer je avtor glasbe pravice v celoti prenesel na producenta.

Zakonodajni okvir določa način delovanja in temeljne naloge

Delovanje in organizacijsko strukturo Združenja SAZAS k.o. določa:

 • avtorska zakonodaja (ZASP in ZKUASP)
 • interni akti Združenja
 • bilateralni sporazumi za recipročno zastopanje, sklenjeni s sestrskimi kolektivnimi organizacijami
 • mednarodni pravni okvir.

Več o pravnih virih delovanja Združenja SAZAS k.o.

Naloge kolektivne organizacije so opredeljene v Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), in sicer kolektivna organizacija v okviru svoje dejavnosti:

 • dovoljuje uporabo svojih del iz repertoarja
 • se pogaja z reprezentativnimi združenji uporabnikov in sklepa sporazume (dogovarjanje za tarifo)
 • sklepa bilateralne pogodbe s tujimi kolektivnimi organizacijami
 • nadzoruje uporabo avtorskih del iz svojega repertoarja
 • uporabnikom izdaja račune za uporabo avtorskih del
 • dodeljuje zbrane avtorske honorarje upravičencem
 • izplačuje dodeljene avtorske honorarje upravičencem
 • uveljavlja varstvo avtorskih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Področje delovanja Združenja SAZAS ni omejeno zgolj na ozemlje R Slovenije, temveč pravice uveljavlja tudi izven ozemlja R Slovenije, če:

 • ga avtor oz. imetnik pravic pooblasti za upravljanje določene avtorske pravice na določenem glasbenem delu za ozemlja po lastni izbiri ne glede na državljanstvo ali državo svojega prebivališča. Avtor oz. imetnik pravic ne more pooblastiti Združenja za pravice in ozemlja na delih, za katera že ima sklenjeno veljavno pogodbo z drugo kolektivno organizacijo.
 • Ima sklenjeno recipročno pogodbo s sestrsko kolektivno organizacijo.

Avtorsko pravico je moč uveljavljati individualno, če tako omogoča oz. predvideva zakon.

Katere storitve zagotavlja Združenje SAZAS k.o.?

Združenje SAZAS k.o. s svojimi poslovnimi rezultati sodi med najučinkovitejše avtorske kolektivne organizacije v vzhodni in srednji Evropi. V primerjalni študiji kolektivnih organizacij iz 75 držav, ki je zajemala podatke o višini zbranih nadomestil v l. 2016, pa zaseda visoko 6. mesto.

Združenje SAZAS avtorjem, skladateljem in imetnikom pravic na glasbenih delih zagotavlja visoko strokovne storitve kolektivnega uveljavljanja, ki so plod bogatih izkušenj in pridobljenih strokovnih znanj. V zasledovanju vrednot, poslanstva in vizije Združenja se vseskozi trudimo k doseganju poslovne odličnosti in razvijanju dobrih praks.

Celovito vodenje dokumentacije

S pomočjo stalnega vlaganja v sodobno tehnologijo in dovršenega sistema dokumentiranja glasbenih del Združenje SAZAS k.o. nudi celovito storitev na področju dokumentiranja glasbenih del, zbiranja avtorskih nadomestil in natančno delitev honorarjev upravičenim avtorjem oz. imetnikom pravic.

Ključne prednosti storitev kolektivnega uveljavljanja Združenja SAZAS k.o.:

 • Vodenje celovite dokumentacije
  Zagotavljanje vse potrebne dokumentacije, ki se nanaša na domače in tuje avtorje, katerih pravice uveljavlja Združenje SAZAS k.o. na podlagi pooblastil, zakonskih določb ali pogodb, sklenjenih s tujimi avtorskimi kolektivnimi organizacijami.
 • Evidentiranje uporab del zaščitenega repertoarja
  Opravljanje poslov v zvezi z evidenco uporabe zaščitenih del iz repertoarja Združenja SAZAS k.o. z njihovo kategorizacijo ter obdelavo in pripravo podatkov za obračun in izplačilo avtorskih honorarjev na podlagi dejanske uporabe del in po vnaprej znanih merilih.
 • Uveljavljanje pravic pri tuijih kolektivnih organizacijah
  Zagotavljanje učinkovite in stroškovno ugodne zaščite avtorskih pravic v tujini, z ažurno prijavo avtorjev, imetnikov pravic in podatkih o njihovih delih v mednarodne baze podatkov in opremljanje podatkov s standardiziranimi oznakami.
 • Zagotavljanje komunikacijskih storitev
  Zagotavljanje komunikacije z avtorji, imetniki pravic in tujimi kolektivnimi organizacijami; posredovanje informacij avtorjem in imetnikom pravic, ki so potrebne pri uveljavljanju njihovih avtorskih pravic.
  Možnost hitre poizvedbe o splošnih informacijah na brezplačni številki: 080-64-38.
 • Individualno strokovno svetovanje
  Na sedežu Združenja SAZAS k.o. nudimo možnost vpogleda v Splošni obračun in razlago obračunskih kriterijev (po predhodni najavi zaradi zagotavljanja bolj učinkovite storitve), pomoč pri urejanju dokumentacije (npr. prijava del), navezovanju stikov z izvirnimi avtorji oz. imetniki pravic v primerih, kadar se le-te uveljavljajo individualno.
 • Skrbno reševanje pritožb
  Individualni pristop pri obravnavi in reševanju morebitnih pritožb na dodeljen oz. izplačan avtorski honorar in temeljit pregled celovite dokumentacije.
 • Spletne storitve, ki so na voljo 24/7
  • Spletni portal sazas.org: vpogled v bazo prijavljenih del Združenja SAZAS, dostop do mednarodne baze del ISWC-NET, informacije o splošnem obračunu in izplačilih, novice o aktualnem dogajanju na področju kolektivnega uveljavljanja in avtorske zakonodaje, sodelovanje s tujimi kolektivnimi organizacijami.
  • Portal MOJ SAZAS – storitev na voljo članom Združenja SAZAS k.o. avtorjem oz. imetnikom pravic z individualnim geslom in omogoča vpogled v njegove posamezne obračune; članom tudi vabila in gradiva za seje Skupščin.)
  • Portal Moj SAZAS - E-prijava del. Celovito urejanje in upravljanje ustvarjalnega opusa kar na daljavo.
  • Portal Slotop50 – najbolj verodostojne lestvice glasbenega predvajanja v Sloveniji, saj zajemajo (združujejo) podatke o predvajanosti (uporabi) glasbenih del v kar 60 radijskih programih. Glasbenikom nudijo tudi brezplačno PR objavo glasbenih vsebin neposredno na portalu.
  • Slotop50 mobilna aplikacija - ažurno obveščanje o trendih glasbenega predvajanja na slovenskih radiih in o novostih in zanimivostih z domače glasbene scene.

Avtorski honorar: redna delitev po področjih uporabe

Združenje SAZAS k.o. vsa zbrana nadomestila po odbitju stroškov poslovanja deli po vnaprej znanih Pravilih delitve na podlagi splošnega obračuna vsaj 1-krat letno iz države ter kvartalno honorarje, prejete iz tujine (od sestrskih kolektivnih organizacij).

Obračunani avtorski honorarji se izplačajo avtorjem in imetnikom pravic najkasneje 14 dneh po izvedbi obračuna. Honorarji se izplačujejo po področjih, in sicer:

 • splošne pravice (radio, televizija, javno predvajanje radia ali televizije, javno izvajanje fonogramov …)
 • javna izvajanja (koncerti, prireditve ipd.)
 • mehanične pravice
 • interaktivna spletna uporaba
 • nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje
 • male pravice iz tujine
 • mehanične pravice iz tujine.

Redna izplačila na podlagi dejanske uporabe zaščitenih del

Honorar se izplača, ko znesek za izplačilo preseže minimalen znesek, ki na posameznem področju (kot so opredeljena zgoraj) znaša najmanj 15 EUR bruto.

Dokler znesek ni presežen, se knjiži v korist ustreznih avtorjev in imetnikov pravic in je izplačan takoj, ko preseže minimum. V primeru obveznega kolektivnega uveljavljanja zagotavlja Združenje izplačilo avtorskih honorarjev še 5 let po zaključku poslovnega leta, v katerem je bil avtorski honorar zbran.

Več podatkov o obračunih in izplačilih

Sledite nam