Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Pravni viri

Pravni viri

Avtorska pravica je temeljna človekova pravica in spada med pravice intelektualne lastnine


Avtorske in sorodne pravice so vrsta zasebnih pravic, zagotovljenih po samem zakonu, ki podeljujejo svojim imetnikom časovno omejen monopol ali pravico do nadomestila za uporabo njihovih avtorskih del (avtorska pravica), ali za uporabo njihovih izvedb, fonogramov idr. (sorodna pravica).

Avtorska pravica je tako pravica posameznika (zasebna lastnina), ki ima občečloveški pomen – hrani in ohranja kulturo naroda, družbo, človeštvo. Človekove pravice so jedro demokratične politične morale, zato je odraz urejenosti in njihovega spoštovanja odraz (politične in kulturne) zrelosti družbe.

Pravice intelektualne lastnine so motor gospodarskega razvoja in napredka naroda, spodbujajo konkurenčnost in ustvarjajo dodano vrednost izdelkom, storitvam.

Avtorska pravica je oprijemljivo sredstvo, ki zagotavlja plačilo avtorjem za njihovo ustvarjalno delo (je njihovi vir prihodka); kar naj bi zakonodaja zagotavljala tudi v digitalni dobi, ko načini distribucije in koriščenja postajajo močno razpršeni. Zato je pomembno, da

vsaka zakonodajna pobuda za modernizacijo avtorskih pravic temelji na neodvisnih dokazih glede njenega učinka na rast in delovna mesta, dostop do znanja in kulture ter potencialne stroške in koristi (Evropska komisija, A8-0169/2015).

V Evropski uniji skoraj 40 % celotne gospodarske dejavnosti (4,7 milijard EUR letno) ustvarijo gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine (poleg avtorske in sorodnih pravic so zlasti še modeli, blagovne znamke, dizajni in patenti), zato le-te ključno prispevajo h konkurenčnosti, zaposlovanju in kulturni raznolikosti.

Združenje SAZAS k.o. je društvo skladateljev, avtorjev glasbenih del in imetnikov pravic na glasbenih delih; združenje, ki uveljavlja izključno pravice zasebne lastnine svojih članov na podlagi številnih mednarodnih konvencij, pogodb in direktiv Evropske unije, ki jih je sprejela Republika Slovenija ter na podlagi Ustave Republike Slovenije in področne zakonodaje:

Naša dolžnost in odgovornost je, da za prihodnost kulture in za prihodnost našega gospodarstva varujemo ustvarjalce. (Jean-Michel Jarre, predsednik CISAC, avtor, glasbenik)

Kaj je avtor – CISAC video

Sledite nam