Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

ISWC

ISWC

O ISWC (International Standard Musical Work Code)

Kaj je ISWC?

Mednarodna standardna koda glasbenega dela oz. ISWC je mednarodno uveljavljen, unikaten in trajen identifikator nematerialnih avtorskih stvaritev s področja glasbenega ustvarjanja. Je ISO certificiran in se nanaša na vse nematerialne stvaritve ene ali več oseb, ne glede na status avtorskih pravic, morebitne sporazume ali uporabo te stvaritve. Skrbnik standarda je mednarodna konfederacija avtorskih združenj CISAC, za dodeljevanje in administracijo pa skrbijo lokalne ISWC agencije.

Podatki o ISWC kodah za celoten svetovni repertoar glasbenih del so na voljo na portalu ISWC Net, ki je dostopen na spletnem naslovu: https://iswcnet.cisac.org/.

Podatki o ISWC kodah za domači repertoar so na voljo na spletni strani Združenja SAZAS k.o. v bazi avtorjev in del.

Več o ISWC sistemu si lahko preberete v poglavju Pogosta vprašanja O ISWC

Opis kode

ISWC koda je običajno shranjena v podatkovnih bazah ali informacijskih sistemih. Sestavljena je iz treh elementov, ki jih sestavljajo črka T (kot predpona identifikatorja), sledi ji 9 številk (identifikator dela) in numerična kontrolna številka.

Kadar je ISWC napisan ali natisnjen, se pred njim izpiše ISWC. Za lažje branje se lahko kot separatorji uporabljajo vezaji in pike.

Primer:
ISWC: T-917.420.686-1

V deželah, kjer se ne uporablja latinska abeceda, se lahko poleg latinskih črk ISWC uporablja tudi okrajšava v lokalni pisavi. ISWC se ne more pojaviti na samem glasbenem delu, saj se nanaša na nematerialno stvaritev. Vseeno pa naj bo natisnjen na vseh spremljajočih dokumentih, ki se nanašajo na delo. ISWC mora biti vedno natisnjen v čitljivi velikosti, ob njem pa naj bo napisano tudi obvestilo o avtorskih pravicah.

ISWC metapodatki

ISWC se dodeljuje v skladu s specifikacijami organa za registracijo ISWC.

Elementi, ki so potrebni za opis in dodelitev kode, vsebujejo najmanj naslednje podatke:

 • vsaj en izvirni naslov dela skupaj z ustrezno kodo naslova,
 • vse ustvarjalce dela (skladatelje, avtorje besedila, aranžerje, prevajalce itd.), ki morajo biti identificirani s svojimi IPN # številkami in kodami vlog, ki so jih imeli pri nastanku dela; kadar so znani, je potrebno zagotoviti tudi podatke o izvajalcih dela,
 • podatke o tem, ali delo temelji na predhodni stvaritvi ali ne,
 • ustrezno kodo izpeljave, če delo temelji na predhodni stvaritvi.

Dodeljevanje kode

Kode se dodeljujejo prek centraliziranega sistema, do katerega lahko dostopajo lokalne agencije. V Sloveniji ima status lokalne agencije Združenje SAZAS k.o. Podroben seznam agencij lahko najdete na tej povezavi.

Združenje SAZAS k.o. samodejno dodeli kodo vsem glasbenim delom iz domačega repertoarja, ki so ustrezno registrirana. Od 1. januarja 2021 se lahko za kodo zaprosi tudi predčasno, še preden je delo v celoti dokončano in je zanj oddana popolna prijava dela.

Pogoj za predčasno dodelitev ISWC kode je zahteva za dodelitev kode, ki jo lahko pisno odda (lahko po elektronski pošti) eden od izvirnih avtorjev dela ali nekdo od imetnikov pravic. V zahtevi je potrebno navesti najmanj en (izvirni) naslov dela, vse avtorje, njihove vloge in IPN# številke. Zahtevo za dodelitev ISWC kode lahko odda katerikoli avtor, ki je za uveljavljanje pravic pooblastil Združenje SZAZAS k.o. Če gre za predelavo ali izsek dela, ki je upravičen do dodelitve ISWC kode, je potrebno sporočiti tudi podatke o tem, za kakšno vrsto izpeljave gre:

 • prirejeno delo
  • s spremenjenimi glasbenimi elementi
   • aranžma,
   • v celoti dodana nova glasbena osnova (npr. uporaba besedila iz drugega glasbenega dela ali literarne predloge),
   • nova glasba dodana k obstoječi,
   • prevod, adaptacija …),
   • druge neopredeljene spremembe v glasbeni osnovi,
  • s spremenjenim besedilom:
   • novo besedilo (dodano novo besedilo k izvirni instrumentalni glasbi),
   • adaptacija (sprememba obstoječega besedila v izvirnem jeziku),
   • zamenjava (novo besedilo v celoti zamenjuje besedilo izvirnega dela),
   • prevod (sprememba besedila v drug jezik, vključno z zamenjavo v drugem jeziku),
   • odstranitev (besedilo je bilo odstranjeno iz dela, v kombinaciji z novim aranžmajem),
   • druge neopredeljene spremembe besedila.
 • izsek
  • glasbeni stavki velikih del, namenjeni samostojni uporabi,
 • sestavljeno delo
  • potpuri (delo, sestavljeno iz sekvence predobstoječih odlomkov glasbenih del v vnaprej določenem smiselnem zaporedju),
  • medley (delo, sestavljeno iz sekvence predobstoječih odlomkov glasbenih del z dodanimi novimi glasbenimi elementi v vnaprej določenem smiselnem zaporedju),
  • uporaba zvočnih vzorcev,
  • druge vrste sestavljeno delo.

K zahtevi ni potrebno priložiti podatkov o zvrsti, kategoriji, zasedbi in razdelitvi avtorskih pravic. Prav tako ni potrebno, da so znani vsi imetniki pravic (založniki) ali da je urejena vsa s tem povezana dokumentacija. K zahtevi ni potrebno dodati materialnega dokaza avtorstva (posnetka ali partiture).

Zahteva za izdajo ISWC številke ne šteje kot prijava dela, se pa podatki ob odsotnosti prijave dela lahko uporabijo pri delitvi avtorskih honorarjev v skladu s pravili Združenja SAZAS k.o.

POMEMBNO: Zahteve za dodelitev ISWC kode ne oddajajte za glasbena dela, ki so šele v nastajanju in bi lahko kjerkoli v procesu prišlo do spremembe avtorjev ali njihovih vlog. Tovrstne zahteve bodo povzročile napačne registracije in težave pri kasnejšem postopku urejanja administrativnih zadev povezanih s tem delom.

Svetujemo vam, da se v nadaljnjem procesu registracije dela vedno sklicujete na enega od identifikatorjev dela, torej ISWC ali lokalno kodo dela MWID.

Omejitve in izjeme pri dodeljevanju ISWC kod

Združenje SAZAS k.o. ne glede na izraženo zahtevo dodeli ISWC kodo vsem prijavljenim delom iz domačega repertoarja. Na posebno zahtevo lahko kodo izda tudi neprijavljenim delom iz domačega repertoarja.

Izjemoma na zahtevo lahko dodeli ISWC kodo tudi delom tujih avtorjev, in sicer pod pogojem, da gre za nevarovane stvaritve ali dela tujih avtorjev, ki še nimajo dodeljene ISWC kode in je najmanj eden od imetnikov pravic (založnik ali dedič) oddal pooblastilo Združenju SAZAS k.o., oziroma nihče od ustvarjalcev dela ni član katerekoli druge lokalne ISWC agencije.

Združenje SAZAS k.o. ISWC kode ne more dodeliti delom iz tujega repertoarja ali delom z manjkajočimi ali nepopolnimi metapodatki.

Pri nepopolnih vlogah najpogosteje manjka IPN# številka avtorja (znana tudi kot CAE, IPI ali IP številka), ki se dodeli vsakemu imenu avtorja, ki je vključen v kolektivno upravljanje. Avtorji, ki nimajo IPN# številke, to lahko brez dodatnih stroškov pridobijo z oddajo pooblastila Združenju SAZAS k.o. ali katerikoli drugi domači ali tuji kolektivni organizaciji za zaščito avtorskih pravic, vključenih v CISAC. Izjemoma lahko Združenje SAZAS k.o. pridobi IPN# številko tudi za glasbene avtorje, ki se ne želijo vključiti v sistem kolektivnega upravljanja avtorskih pravic, pri čemer morajo ti avtorji Združenju SAZAS k.o. posredovati najmanj osebno ime in priimek, morebitne psevdonime ali umetniška imena, ki jih uporabljajo pri avtorskem ustvarjanju, in rojstne podatke (kraj in datum rojstva). Združenje SAZAS k.o. lahko v skladu z objavljenim cenikom administrativnih storitev za tovrstno storitev zaračuna dejanske stroške, ki ob tem nastanejo.