Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Socialni sklad

NAMENSKI SKLAD ZA SOCIALNI NAMEN

Sredstva iz namenskega sklada za socialni namen so namenjena za potrebe izboljšanja socialnega položaja avtorjev ali za pomoč avtorjem ob izrednih dogodkih.

Postopek za dodelitev sredstev iz namenskega sklada za socialni namen za pomoč avtorjem ob izrednih dogodkih se izvede na podlagi vloge prositelja.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

  • ime in naslov prositelja;
  • okoliščine, na podlagi katerih prositelj meni, da je upravičen do izplačila sredstev iz namenskega sklada iz prvega odstavka tega člena
  • kontaktne in druge podatke, ki so potrebni za obdelavo vloge in morebitno izplačilo dodeljenih sredstev iz namenskega sklada.

Vse podatke, ki jih prositelj navede v vlogi in prilogah, bo Združenje hranilo, obdelovalo in varovalo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Prositelj mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Prositelj kazensko in materialno odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

Prositelj popolno vlogo z vsemi potrebnimi prilogami odda:

  • po elektronskem obrazcu dostopnem na spletni strani Združenja SAZAS k.o.na naslovu (link) ali
  • priporočeno po pošti na naslov: Združenje SAZAS k.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

Nepopolne vloge, torej vloge, ki ne vsebujejo vseh potrebnih podatkov in prilog, ne bodo obravnavane, o čemer bo prositelj, ki je oddal nepopolno vlogo, pisno po pošti ali po elektronski poti obveščen najkasneje v roku 1 meseca po oddaji vloge.

O dodelitvi sredstev iz namenskega sklada na podlagi vlog odloča Poslovodstvo Združenja (v nadaljevanju: poslovodstvo).

Pri odločanju o dodelitvi sredstev iz namenskega sklada poslovodstvo odloča o izpolnjevanju pogojev za dodelitev sredstev iz sklada, hkrati pa upošteva tudi merila v skladu s Pravili.

Poslovodstvo ugodi vlogi prositelja in odloči o višini dodeljenih sredstev, če prositelj izpolnjuje pogoje ter merila za dodelitev sredstev iz namenskega sklada. Višina dodeljenih sredstev se določi na podlagi vloge prositelja, ob upoštevanju števila prejetih odobrenih vlog in razpoložljivosti oziroma višine sredstev v skladu.

Poslovodstvo vlogo zavrne, če prositelj ne izpolnjuje pogojev za dodelitev sredstev iz namenskega sklada ali če so sredstva namenskega sklada že izčrpana.

Poslovodstvo vlogo zavrže, če je bilo o smiselno enaki vlogi že odločeno.

O svoji odločitvi v vsakem primeru poslovodstvo prositelja pisno po pošti ali po elektronski poti obvesti v roku 1 meseca po oddaji vloge.

V primeru odobrenih sredstev iz namenskega sklada pozove prositelja k sklenitvi pogodbe skladno s Pravili. Odobrena sredstva se prejemniku izplačajo po podpisu pogodbe.

Od odobrenih sredstev Združenje ob izplačilu odvede akontacijo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).

Vsak prositelj, ki mu bodo sredstva iz namenskega sklada odobrena, bo v skladu s tretjim odstavkom 41. člena ZKUASP naveden v posebnem poročilu o porabi sredstev namenskih skladov, kjer bodo razkriti podatki o razporeditvi avtorskih honorarjev v namenske sklade, razdeljeni po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe, ter natančno obrazložena poraba sredstev teh namenskih skladov z navedbo podatkov o prejemniku in višini sredstev, ki jih je prejel, ter naveden skupni znesek sredstev v posameznem namenskem skladu.

Prositelj, ki so mu bila sredstva iz namenskega sklada dodeljena in izplačana, mora sredstva porabiti na način oziroma za namen, za katerega so mu bila dodeljena in izplačana ter o tem predložiti Združenju ustrezna dokazila v skladu s Pravili. V primeru, da prositelj dodeljenih in izplačanih sredstev iz namenskega sklada ne bo porabil na način oziroma za namen, za katerega so mu bila dodeljena, ali pa ne bo predložil ustreznih dokazil v skladu s Pravili in sklenjeno pogodbo, bo Združenje na podlagi splošnih določil pogodbenega prava zahtevalo vračilo izplačanega zneska, in sicer mora prositelj v tem primeru vrniti bruto znesek dodeljenih sredstev. Prav tako poslovodstvo lahko na podlagi Pravil v takšnem primeru odloči, da se prejemniku v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od petih (5) let, ne more ponovno dodeliti sredstev iz namenskih skladov.

Vloga

Oddajte elektronsko vlogo

Obrazec lahko tudi prenesete na tej povezavi.