Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Strokovne službe

Služba za splošne zadeve

Opravlja vse splošne zadeve, ki zagotavljajo normalno delovanje organov upravljanja in nadzora ter strokovne službe Združenja SAZAS:

 • pripravlja gradiva za seje organov upravljanja in nadzora
 • vodi zapisnike sej organov upravljanja in nadzora
 • izvaja sklepe organov upravljanja in nadzora Združenja SAZAS ali organizira izvajanje le-teh
 • koordinira vse posle v zvezi z odnosi z javnostmi in informiranjem le-teh o delovanju Združenja SAZAS in avtorski zaščiti
 • pripravlja glasilo Avtor in ureja spletno stran Združenja SAZAS
 • vodi postopke s področja delovnih razmerij in postopke v zvezi s kadri
 • vzdržuje poslovne prostore Združenja SAZAS v normalnem funkcionalnem stanju
 • opravlja vsa druga splošna in skupna dela strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične narave za Združenje SAZAS in njegovo strokovno službo.

Kontakt:
E: [email protected]

Služba za percepcijo

Odgovorna je:

 • za pridobivanje novih uporabnikov
 • evidentiranje prireditev
 • izdajanje dovoljenj za uporabo glasbenih del v prostorih, dostopnih javnosti,
 • za zaračunavanje avtorskega nadomestila v skladu s Pravilnikom o javni priobčitvi glasbenih del
 • za pridobivanje sporedov izvedenih del na posameznih prireditvah
 • redno spremljanje in ugotavljanje različne vrste uporabe glasbenih del
 • obveščanje uporabnikov o dolžnostih, ki izhajajo iz naslova materialnih avtorskih pravic.

Da bi se izognili morebitnim sporom, je uporabnikom na voljo za najrazličnejša vprašanja v zvezi s postopki za pridobivanje dovoljenj, ki jih izdaja Združenje SAZAS.
Kontakt:
E: [email protected]

Služba za dokumentacijo in reparticijo malih pravic

Odgovorna je za:

 • posredovanje informacij avtorjem, ki so potrebne pri uveljavljanju njihovih avtorskih pravic
 • Zagotavljanje vse potrebne dokumentacije, ki se nanaša na domače in tuje avtorje, katerih pravice ščiti Združenje SAZAS na podlagi pooblastil, zakonskih določb ali pogodb, sklenjenih s tujimi avtorskimi društvi
 • opravljanje poslov v zvezi z evidenco uporabe zaščitenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, z njihovo kategorizacijo ter obdelavo in pripravo podatkov za obračun in izplačilo avtorskih nadomestil
 • obravnavanje pritožb in opravljanje drugih poslov.

V skladu s Pravilnikom o zaščiti avtorskih pravic in delitvi avtorskih honorarjev opravlja:

 • prevzem, sortiranje in evidentiranje programov in izvedenih del iz naslova javnega oddajanja in javnega izvajanja ter
 • pripravlja, dopolnjuje, kontrolira in ažurira vso potrebno dokumentacijo za avtomatično obdelavo podatkov izvedenih del domačih in tujih avtorjev in za obdelavo, obračun in delitev avtorskih honorarjev iz tujine iz naslova pravic javnega izvajanja in javnega oddajanja.

Kontakt:
E: [email protected]

Služba za dokumentacijo in reparticijo mehaničnih pravic

Odgovorna je za:

 • uveljavljanje avtorskih pravic iz naslova mehanične reprodukcije (uporaba avtorskih glasbenih del na nosilcih zvoka) na podlagi posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic.

Pravice mehanične reprodukcije tujih avtorjev se uveljavljajo v skladu s pogodbami o mednarodnem zastopanju, ki jih je Združenje SAZAS sklenilo s tujimi avtorskimi društvi.
Avtorski honorarji za dela, ki so posneta na nosilcih zvoka oz. fonogramih, se obračunajo po določbah tipske pogodbe, sklenjene med proizvajalcem (izdajateljem) in Združenjem SAZAS.
Kontakt:
E: [email protected]

Računovodstvo

Odgovarja za delo, ki je razdeljeno v tri tematske sklope:

 • Knjigovodski del: obračun plač; izplačilo avtorskih honorarjev (reševanje reklamacij); plačilni promet in izdajanje računov; evidentiranje poslovnih dogodkov.
 • Računovodski del: organizacija sistema notranjih kontrol; poročanje zunanjim in notranjim uporabnikom, dajanje navodil s področja izvajanja zakonodaje in poslovne politike s tega področja; različni obračuni za različna obdobja.
 • Finančni del: spremljanje cash-flowa; nalaganje prostih denarnih sredstev v okviru zakonskih možnosti; kontrola in analiza odstopanja planiranega od načrtovanega; različne analize (stroškov, racionalizacije poslovanja ipd.)

Kontakt:
E: [email protected]

Služba za pravne zadeve

Njene ključne naloge so:

 • pripravljanje pravnih mnenj s področja avtorskega prava
 • nudenje pravne pomoči organom upravljanja in nadzora Združenja SAZAS
 • sodelovanje pri pogajanjih z uporabniki ali s skupinami uporabnikov zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS po navodilih oddelčnih vodij
 • pripravljanje ustreznega gradiva in pogodb, ki predstavljajo zaključni del pogajanj
 • pripravljanje ustreznega gradiva za potrebe sodnih postopkov in opravljanje pravnih dejanj v skladu z zakonom
 • vodenje postopkov s področja delovnopravnih razmerij po navodilih oddelčnih vodij.

Kontakt:
E: [email protected]

Sledite nam