Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Združenje SAZAS

Združenje SAZAS

Ustanovitev

Združenje SAZAS so ustanovili slovenski glasbeni avtorji 11. februarja 1993. Je neprofitna kolektivna organizacija, ki uveljavlja pravice avtorjev in imetnikov pravic na avtorsko zaščitenih glasbenih delih.

Na podlagi izpolnjevanja zahtev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter razpisanih pogojev Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL) je bilo Združenju SAZAS 12. marca 1998 izdano dovoljenje št. 800-3/96, objavljeno v Uradnem listu RS št. 33/98, str. 3447.

Obseg izdanega dovoljenja URSIL št. 800-3/96 za kolektivno upravljanje pravic avtorjev glasbenih del zajema upravljanje pravic avtorjev na področju:

 • malih avtorskih pravic (pravice javnega oddajanja in izvajanja glasbenih del) in
 • mehaničnih avtorskih pravic (pravica snemanja, reprodukcije in razmnoževanja avtorskih del na nosilcih zvoka).

Mednarodna vpetost in globalno delovanje

Združenje SAZAS se je od samega začetka zavedalo nujnosti delovanja na globalnem trgu: tako iz strokovnega vidika, kot iz vidika zagotavljanja enakopravnega, nediskriminatornega varstva pravic vsem avtorjem, domačim in tujim, ter zagotavljanja dostopnosti svetovnega glasbenega repertoarja raznovrstnim uporabnikom glasbe po enotni ceni.

Za zagotavljanje kar najvišjih storitev tako avtorjem kot uporabnikom, sklepa (mednarodne) bilateralne pogodbe o sodelovanju z drugimi kolektivnimi organizacijami avtorjev in imetnikov pravic, s čimer zagotavlja uporabnikom v Sloveniji dostopnost do svetovnega glasbenega repertoarja po enotni ceni in na enem mestu. Združenje SAZAS je že od l. 1996 polnopravni član globalno najbolj uveljavljene krovne organizacije  CISAC, Mednarodne konfederacije društev avtorjev in skladateljev, ter od l. 2003 tudi Mednarodne organizacije za zaščito mehaničnih pravic – BIEM.

Vključenost v svetovno uveljavljeni organizaciji mu omogočata nenehno strokovno izpopolnjevanje svojih storitev kolektivnega upravljanja na vseh ravneh kolektivnega upravljanja avtorskih pravic. 

Mednarodna vpetost in sprejetost v tako pomembni mednarodni krovni entiteti je svojevrstno priznanje in odraz, da Združenje SAZAS že od samega začetka izpolnjuje visoko strokovne, mednarodno uveljavljene standarde kolektivnega uveljavljanja pravic avtorjev. 

Združenje SAZAS je društvo avtorjev

Združenje SAZAS ima statusno-pravno obliko društva že od vsega začetka, s čimer je v celoti izpolnjevalo zahteve Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Temu je pritrdila tudi pravna ekspertiza (l. 2010) doc. dr. Martine Repas in doc. dr. Tomaža Keresteša s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Inštituta za ekonomsko analizo prava. Po mnenju pravnih strokovnjakov je društvo:

(…) v slovenskem pravu trenutno edina primerna izbira statusnopravne oblike pravne osebe za opravljanje dejavnosti kolektivne organizacije (…)

S prenosom Direktive 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu v nacionalno zakonodajo, je bil v Sloveniji uveden Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic – ZKUASP.

Statusno-pravno obliko delovanja Združenja SAZAS k.o. tako predpisuje Zakon o društvih, strukturo upravljanja pa določa Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic - ZKUASP.

Združenje SAZAS k.o. je svoje poslovanje nedavno (oktober 2017) uskladilo z določili omenjenega zakona. Odslej pri svojem imenu dodaja oznako k.o., kar pomeni "kolektivna organizacija", kot to določa 15. člen ZKUASP.

Standardna klasifikacija dejavnosti - SKD

Šifra dejavnosti Združenja SAZAS k.o. je 94.120:

 • 94 Dejavnost članskih organizacij
 • 94.120 Dejavnost strokovnih združenj, kamor spada:
  • dejavnost organizacij, ki združujejo zlasti člane iz posameznih strok, poklicne prakse ali področij tehnike.
  • Dejavnost združenj znanstvenikov, akademikov, strokovnjakov z raznih področij, kot tudi kulturnih delavcev, pisateljev, slikarjev ter drugih umetnikov, novinarjev ipd.
  • Širjenje informacij, uvajanje različnih strokovnih standardov in nadzor nad njimi, zastopanje pred državnimi ustanovami in komuniciranje z javnostjo.

Vrednote in prizadevanja Združenja SAZAS

Združenje SAZAS k.o. je nepridobitna kolektivna organizacija pod nadzorom svojih članov, ki s svojim delovanjem zasleduje uresničevanje vrednot:

 • Avtorjem in imetnikov pravic zagotavljati najboljšo zaščito z najnižjimi možnimi stroški.
 • Redna (1-krat letna) izplačila avtorskih honorarjev domačim in tujim avtorjem oz. imetnikom pravic glede na dejansko uporabo varovanih del.
 • Podpirati slovensko glasbeno ustvarjalnost na podlagi pravil društva, recipročnih pogodb, spoštovanja UNESCO konvencije in spodbujanja sobivanja raznolikosti glasbene ustvarjalnosti.
 • Uporabnikom omogočiti enostaven dostop do svetovnega glasbenega repertoarja po enotni ceni in na enem mestu.
 • Slediti mednarodni praksi in razvijati strokovnost kolektivnega uveljavljanja pravic v dobrobit avtorjem in imetnikom pravic. 

Poslanstvo Združenja SAZAS – nudenje strokovnega in celovitega servisa avtorjem in uporabnikom

Združenje SAZAS k.o. si ves čas prizadeva nudenje najvišje možne in gospodarne zaščite avtorjem ter imetnikom pravic na varovanih delih, ter poenostavljen dostop uporabnikom za zakonito rabo svetovnega glasbenega repertoarja - na enem mestu, po enotni ceni za istovrstne uporabnike.

Avtorska pravica je izključna (neprenosljiva) in poplačilna (materialna upravičenja) pravice. Uporaba avtorsko varovanih del brez dovoljenja avtorja oz. kolektivne organizacije ni zakonita raba takega dela.

Avtorski honorar predstavlja avtorju pomemben vir plačila za preživetje in nadaljnje ustvarjalno delo. Spodbujamo zakonito rabo glasbenih del.

Vizija Združenja SAZAS

Združenje SAZAS k.o. se zavzema, da bi družbena zavest dozorela in ponotranjila avtorsko pravico kot eno od temeljnih človekovih pravic. Ponotranjila nujnost spoštovanja le-te za obstoj nadaljnjega glasbenega (kulturnega) ustvarjanja, žanrsko raznolikost, barvitost glasbenega izrazja in njen doprinos k trajnostni rasti družbe.

Avtorska pravica je sredstvo in je motor glasbenega ustvarjanja. Odraz njenega spoštovanja je odraz zrelosti družbene zavesti o njeni moči bogatenja vseh nas.

Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih.

Izpostavljeni cilji certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so:

 • spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja,
 • krepitev družbeno odgovornega upravljanja podjetij in organizacij,
 • izboljšanje delovnih pogojev z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela,
 • dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter
 • izboljšanje privlačnosti okolja za delo.

Kot določajo pravila certifikata bomo sedaj poleg Letnega poročila pripravljali tudi Trajnostno nefinančno poročilo.

družbeno odgovoren delodajalec
Sledite nam