Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Pooblastilo in včlanitev

Pooblastilo in včlanitev

Včlanitev v Združenje SAZAS k.o. ni pogoj za koriščenje visoko strokovnih storitev kolektivnega upravljanja avtorske pravice na glasbenih delih, saj le-te Združenje SAZAS zagotavlja vsem, izključujoč kakršno koli razlikovanje in vedno delujoč v najboljšem interesu imetnika pravic, katerega pravice kolektivno upravlja.

Združenje SAZAS lahko pooblasti:

Pooblastilo Združenju SAZAS je ključno za izplačilo avtorskih honorarjev.

Pooblastilo je hkrati tudi prošnja za včlanitev v Združenje

Združenje SAZAS bo vaše pravice – ne glede na status članstvauveljavljajo na povsem enak način. Pogoji, obveznosti in prenehanje članstva so določeni v Statutu Združenja SAZAS k.o. v členih 10.–15, pravice nečlanov pa ureja 16. člen.

Ker se pooblastilo istočasno šteje tudi kot vloga za članstvo, vas prosimo, da k pooblastilu predložite ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev oz. na pooblastilu ustrezno označite, da ne želite postati član Združenja SAZAS k.o.

Če ste s pooblastilom zaprosili tudi za včlanitev, bo Združenje o vaši prošnji odločilo v roku 30 dni od prejema prošnje za članstvo oziroma prejema pooblastila. V primeru zavrnitve članstva, bo prosilec prejel pisno obrazložitev. Ker je Združenje SAZAS k.o. odprto društvo, lahko takoj, ko izpolnjujete pogoje za članstvo, zanj zaprosite.

Pooblastilo avtorja in prošnja za včlanitev

Avtor oz. imetnik pravic pisno pooblasti Združenje SAZAS k.o. za upravljanje določene avtorske pravice na določenem glasbenem delu in za ozemlja po lastni izbiri, ne glede na državo svojega državljanstva ali prebivališča.

Celovito in natančno izpolnjeno Pooblastilo Združenju SAZAS k.o. je ključno, saj omogoči dejansko izplačilo avtorskega honorarja (poleg vaših osebnih podatkov vsebuje tudi vaše bančne podatke) in je hkrati tudi prošnja za včlanitev v Združenje.

Pooblastilo za kolektivno upravljanje avtorskih pravic na neodrskih glasbenih delih

Nujnost ažurnega sporočanja spremembe podatkov

Pooblastilo vsebuje tudi podatke o stalnem prebivališču ter bančne podatke, ki so nujni za izplačilo pripadajočega avtorskega honorarja. V primeru spremembe katerega koli od teh podatkov je ključno, da spremembo sporočite Združenju SAZAS.

Spremenjene podatke o bančnem računu oz. naslovu bivališča lahko sporočite na e-naslov: [email protected].

Varstvo osebnih podatkov

Združenje SAZAS k.o. vse osebne podatke obravnava z najvišjo mero skrbnosti in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Založniki - pooblastilo za upravljanje z vašimi pravicami

Založniki lahko pooblastijo Združenje SAZAS, da v njihovem imenu uveljavlja in varuje njihove avtorske pravice za vsa dela iz njihovega kataloga, ki so bila ali bodo ustvarjena in za katera so imetniki avtorske pravice. Pri tem je potrebno izpolniti pooblastilo:

Pooblastilo za kolektivno upravljanje avtorskih pravic na neodrskih glasbenih delih

Nujnost ažurnega sporočanja spremembe podatkov

Vsako spremembo podatkov sporočite Združenju SAZAS s spodnjim obrazcem:

Pogoji za članstvo

V Statutu Združenja SAZAS k.o. so v 11. členu opredeljeni pogoji za včlanitev:

(1) Pogoji za članstvo za avtorja so:

 • izkazano imetništvo avtorske pravice na javno priobčenih glasbenih delih, s katero upravlja Združenje neposredno na podlagi pooblastila, in sočasno izpolnjevanje vsaj enega od sledečih kriterijev:
  • da je v treh (3) zaporednih letih, izkazano v vsakem letu posebej, od Združenja prejel avtorski honorar iz naslova avtorskih pravic na glasbenih delih, ki jih upravlja Združenje, v višini najmanj minimalnega letnega dohodka v Republiki Sloveniji;
  • da je v treh (3) zaporednih letih, izkazano v vsakem letu posebej, v obračunu Združenja imel najmanj dvajset (20) glasbenih del s stoodstotnim (100%) deležem na obračunanih glasbenih delih oziroma ustrezno večje število glasbenih del z manjšimi deleži, ki v seštevku ustrezajo dvajsetim (20) glasbenim delom s stoodstotnim (100%) deležem;
  • da je pridobil univerzitetno izobrazbo glasbene smeri v Republiki Sloveniji ali ustrezno nostrifikacijo v tujini pridobljene univerzitetne izobrazbe glasbene smeri;
  • da je prejemnik visokega državnega priznanja za svoje/a avtorsko/a delo/a na področju glasbenega ustvarjanja;

(2) Pogoji za članstvo, ki jih mora izpolnjevati imetnik pravic - fizična oseba ali pravna oseba, ki nima sklenjene založniške pogodbe:

 • izkazano imetništvo avtorske pravice na javno priobčenih glasbenih delih, s katero upravlja Združenje neposredno na podlagi pooblastila, in hkrati izpolnjuje vsaj enega od sledečih kriterijev:
  • da je v treh (3) zaporednih letih, izkazano v vsakem letu posebej, od Združenja prejel avtorski honorar iz naslova avtorskih pravic na glasbenih delih, ki jih upravlja Združenje, v višini najmanj minimalnega letnega dohodka v Republiki Sloveniji;
  • da je v treh (3) zaporednih letih, izkazano v vsakem letu posebej, v obračunu Združenja imel najmanj dvajset (20) glasbenih del s stoodstotnim (100%) deležem na obračunanih glasbenih delih oziroma ustrezno večje število glasbenih del z manjšimi deleži, ki v seštevku ustrezajo dvajsetim (20) glasbenim delom s stoodstotnim (100%) deležem;

(3) Pogoji za članstvo, ki jih mora kumulativno izpolnjevati pravna oseba – imetnik pravic, ki ima sklenjeno založniško pogodbo:

 • z založniško pogodbo izkazano imetništvo avtorske pravice za ozemlje Republike Slovenije na vsaj petdesetih (50) javno priobčenih glasbenih delih na ozemlju Republike Slovenije, ki jo upravlja Združenje neposredno na podlagi pooblastila;
 • da je v treh (3) zaporednih letih, izkazano v vsakem letu posebej, od Združenja prejela avtorski honorar iz naslova avtorskih pravic na glasbenih delih, ki jih upravlja Združenje, v višini najmanj minimalnega letnega dohodka v Republiki Sloveniji;

(4) Pogoji za članstvo za kolektivno organizacijo, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, so:

 • izkazan status kolektivne organizacije, ki je redna članica CISAC;
 • izkazano, da kot kolektivna organizacija upravlja glasbeni repertoar za avtorske pravice na glasbenih delih, ki jih v skladu z dovoljenjem upravlja Združenje;
 • izkazano, da ima z Združenjem sklenjeno recipročno pogodbo o medsebojnem zastopanju za vsaj tri (3) pretekla zaporedna leta;

(5) Pogoji za članstvo za združenje imetnikov pravic, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni so:

 • izkazano, da združenje imetnikov pravic preko svojega članstva združuje izključno avtorje ali/in imetnike avtorske pravice na glasbenih delih, ki jih kolektivno upravlja Združenje;
 • izkazano, da noben član združenja imetnikov pravic ni član Združenja;
 • izkazano skupno imetništvo avtorske pravice članov združenja imetnikov pravic na javno priobčenih glasbenih delih, s katero upravlja Združenje neposredno na podlagi pooblastila članov združenja imetnikov pravic, in da združenje imetnikov pravic v zadnjih treh (3) zaporednih letih izkazuje, da preko svojih članov skupno dosega vsaj enega od naslednjih pogojev:
  • da so člani združenja imetnikov pravic v treh (3) zaporednih letih, izkazano v vsakem letu posebej, od Združenja skupno prejeli avtorski honorar iz naslova avtorskih pravic na glasbenih delih, ki jih upravlja Združenje, v višini najmanj minimalnega letnega dohodka v Republiki Sloveniji;
  • da so člani združenja imetnikov pravic v treh (3) zaporednih letih, izkazano v vsakem letu posebej, v obračunu Združenja skupno imeli najmanj dvajset (20) glasbenih del s stoodstotnim (100%) deležem na obračunanih glasbenih delih oziroma ustrezno večje število glasbenih del z manjšimi deleži, ki v seštevku ustrezajo dvajsetim (20) glasbenim delom s stoodstotnim (100%) deležem;

(6) Dediči kot imetniki pravic izpolnjujejo pogoje za članstvo skladno s pogoji, ki bi jih moral izpolnjevati zapustnik.

(7) Oseba, ki zastopa imetnika pravic, je lahko član Združenja, če tisti, ki ga zastopa, izpolnjuje pogoje za članstvo, določene v tem statutu.

(8) Imetnik pravic, pri katerem nastopa nasprotje interesov, ne more postati član Združenja. Za nasprotje interesov se šteje zlasti, če ima imetnik pravic kot uporabnik ali imetnik pravic, ki je lastniško, upravljavsko ali poslovodsko povezan z uporabnikom, do Združenja neporavnane zapadle finančne obveznosti iz naslova avtorskih honorarjev.

Prošnja za članstvo v Združenju SAZAS k.o.

V Združenje SAZAS se lahko včlanite kadarkoli ob izpolnjevanju v Statutu določenih pogojih članstva. Če ste Združenje SAZAS že pooblastili za kolektivno upravljanje z vašimi avtorskimi pravicami na glasbenih delih, sedaj pa želite postati tudi njegov član, izpolnite ustrezno prošnjo in ji predložite dokazila o izpolnjevanju pogojev:

O izpolnjevanju pogojev za članstvo presoja Poslovodstvo, in sicer v roku 30 dni od prejema prošnje za članstvo. Prositelj bo pisno obveščen o ugoditvi oz. zavrnitvi prošnje.

Status člana velja z dnem vpisa v evidenco članov ter traja eno poslovno leto, ki se v primeru izpolnjevanja pogojev avtomatično podaljšuje.

Nekomercialna raba

Avtor oz. imetnik pravic lahko sam, ne glede na pooblastilo Združenju SAZAS k.o. dovoli uporabo svojega avtorskega (glasbenega) dela za nekomercialno rabo (za humanitarni, kulturni, izobraževalni namen ipd.).

O tem imetnik pravic obvesti Združenje SAZAS najpozneje petnajst (15) dni po izdaji takšnega dovoljenja, vendar vsaj osem (8) dni pred uporabo, kot določeno v 9. členu Statuta Združenja.

Preklic pooblastila

Avtor oz. imetnik pravic lahko prekliče pooblastilo:

 • delno: iz pooblastila za kolektivno upravljanje avtorskih pravic na neodrskih glasbenih delih umakne ozemlja in/ali pravice po lastni izbiri
 • v celoti.

O preklicu mora pisno obvestiti Združenje SAZAS vsaj en mesec pred začetkom učinkovanja preklica (do 30. novembra tekočega leta), če želi, da preklic pooblastila začne učinkovati z novim poslovnim letom (1. januarjem). Za delni ali celotni preklic pooblastila izpolnite spodnji obrazec:

Preklic pooblastila oz. izvzem pravic in/ali ozemelj iz kolektivnega upravljanja 

Prenehanje članstva

Članstvo v Združenju SAZAS preneha iz objektivnih ali subjektivnih razlogov, ki so opredeljeni v 15. členu Statuta.

(1) Članstvo preneha:

 1. s smrtjo člana oz. s prenehanjem pravne osebe, ki je član;
 2. s prenehanjem izpolnjevanja pogojev za članstvo, ki so določeni v tem statutu;
 3. z izstopom iz članstva.

(2) Član lahko izstopi iz članstva s podajo pisne zahteve. Izstop stopi v veljavo naslednji dan po prejemu zahteve na Združenje.

Dedovanje avtorske pravice

Do prejemanja avtorskih nadomestil so upravičeni zakoniti dediči še 70 let po avtorjevi smrti oz. smrti zadnjega soavtorja. Za uveljavljanje avtorske pravice iz naslova dedovanja, je potrebno izpolniti obrazec:

Obvezna priloga za uveljavljanje pravic iz naslova dedovanja

Ob izpolnjenem obrazcu je obvezna priloga pravnomočnega sklepa o dedovanju pristojnega sodišča, v kateri je navedeno, da se deduje tudi pravica za avtorske pravice in v kolikšnem deležu.

Individualno upravljanje avtorske pravice

Avtor (ne glede na članstvo, nečlanstvo) se lahko v točno določenih pogojih po ZASP v 151. členu odpovedo kolektivnemu uveljavljanju avtorskih pravic tudi za tiste pravice, ki se uveljavljajo obvezno kolektivno. Individualno uveljavljanje pravice je mogoče na prireditvah, vendar le v primeru, ko je avtor hkrati tudi izvajalec vseh izvedenih del na prireditvi.

To pomeni, da mora biti nastopajoči hkrati tudi 100 % nosilec glasbene avtorske pravice na vseh izvedenih delih: 100 % avtor glasbe, 100 % avtor besedila in 100 % avtor priredbe – aranžmaja. V primeru individualnega upravljanja svojih glasbenih avtorskih pravic, je potrebno izpolniti Obrazec za individualno upravljanje glasbene avtorske pravice avtorja / izvajalca.

Več o individualnem upravljanju

Sledite nam