Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Glasbeni avtorji in njihova dela 

Kdo je lahko (so)avtor/imetnik pravic pri ustvarjanju glasbenega dela? 

Sodelavci pri ustvarjanju izvirnega glasbenega dela (avtorji oz. soavtorji) so lahko: 

 • skladatelj 
 • avtor besedila, libreta ipd.

Sodelavci pri ustvarjanju prirejenega glasbenega dela (avtorji oz. soavtorji) so lahko:

 • avtor spremenjenega besedila
 • prevajalec  / avtor besedila v drugem jeziku
 • aranžer
 • avtor zbirke glasbenih del
Avtorsko pravico si na podlagi pogodbe z avtorjem lahko pridobi tudi založnik.
Kaj je medsebojna pogodba avtorjev? 

V primeru več avtorjev pri določeni skladbi je iz pravilno izpolnjenega obrazca Prijava izvirnega dela oz. Prijava prirejenega dela razvidno, kdo so avtorji (soavtorji) in kakšni sorazmerni deleži (izraženi v odstotkih) pri uveljavljanju avtorskih nadomestil pripadajo posameznemu avtorju.

V tem primeru obrazec Prijava dela predstavlja tudi medsebojno pogodbo soavtorjev dela. Za verodostojnost le-te soavtorji jamčijo z lastnoročnim podpisom.

Kaj je aranžma? 
Aranžma pomeni priredbo glasbenega dela vsebine avtorskega dela. Kot aranžma se šteje predvsem sprememba žanra, harmonije ritmike ali povečanje zasedbe. Zgolj izpuščanje posameznih inštrumentov ne pomeni aranžmaja. Med aranžmaje ne štejejo tudi spremembe, kot na primer modulacija, okraski ali zgolj »obrtna« uporaba standardnih glasbenih tehnik.
Kdo je aranžer? 
Aranžer je skladatelj, ki je ustvaril glasbo na predelanem delu.
Ali drži, da so pravice aranžerjev na Združenju SAZAS ukinjene? 
Ne drži. Enotni obrazci in napačna praksa, ki izhaja še iz obdobja bivše Jugoslavije, so pripeljali do tega, da avtorji enostavno niso več ločili med originalom in priredbo in so vse skladbe prijavljali kot aranžmaje.

Samo avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu. Če je bil nekdo priznan kot soavtor glasbenega dela v preteklosti in je dejansko soustvarjal glasbene elemente nekega dela, ni nobenega razloga, da ne bi bil priznan tudi sedaj. Med soavtorje ne štejejo oblikovalci zvoka, studijski glasbeniki ali člani ansambla, razen v primeru, če dejansko posegajo v samo glasbeno vsebino (partituro). Njihov delež se določi skladno z obsegom njihovega dela.
Na kaj moram paziti, kadar prijavljam predelavo? 
Avtorjem svetujemo, da pri izbiri naslova upoštevajo, da v primeru izbire enakega naslova hitro lahko pride do zmede, še posebej, kadar predelavo izvaja isti izvajalec. Zato naj avtorji izberejo naslov, ki se razlikuje od naslova izvirnega dela in bo takoj jasno, da gre za predelavo (npr. … REMIX 2016, … ZA MEŠANI ZBOR IN ORKESTER, …). To navodilo naj upoštevajo že pri pošiljanju posnetka na radijske postaje, saj kasnejše preimenovanje ne prinese dosti koristi.
Zakaj ni mogoče na predelavi izločiti posameznih avtorjev, če je bilo njihovo delo zamenjano z novim?  
Avtorska pravica na glasbenem delu je nedeljiva celota, ki nerazdelno pripada vsem soavtorjem glasbenega dela. V primeru predelave velja, da se hkrati uporabljata dve deli: original in predelava. Ker je pravica na izvirnem delu nedeljiva, se lahko spreminja zgolj delež med izvirnim delom in priredbo, razmerje med avtorji pa ostaja enako.
Zakaj avtorji priredbe ne morejo doseči več kot 50 % deleža avtorskega honorarja? 
Ker se v primeru predelave hkrati uporabljata dve deli in ker ima izvirno delo v vsakem primeru svojo samostojnost, v primerih, kadar pride do predelave, ki doseže enakovreden ustvarjalni nivo (torej samostojnost) velja, da sta si deli enakovredni (50 % original : 50 % priredba). V kolikor so znotraj priredbe uporabljeni posamezni elementi izvirnega dela v nespremenjeni obliki, je delež predelave lahko samo manjši, saj se del originala reproducira tudi v predelavi.
Ali je izvedba v živo novo avtorsko delo? 
Izvedbe v živo ponavadi niso novo avtorsko delo, razen v primerih, kadar se delo spremeni do te mere, da gre za povsem novo avtorsko stvaritev (npr. sprememba žanra ali priredbe za večje zasedbe) in je bilo za takšno priredbo izdano dovoljenje.

Avtorski honorar 

Ali lahko sam upravljam s svojimi avtorskimi pravicami? 

Da, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah v 151. členu dovoljuje individualno upravljanje glasbene avtorske pravice na prireditvah oz. koncertih, vendar le v primeru, ko je avtor, ki je hkrati tudi izvajalec vseh izvedenih del na prireditvi. 

 • To pomeni, da mora biti nastopajoči hkrati tudi 100 % nosilec glasbene avtorske pravice na VSEH izvedenih delih: 100 % avtor glasbe, 100 % avtor besedila in 100 % avtor priredbe – aranžmaja in da za izvedena dela nima sklenjene založniške pogodbe. 
 • V primeru individualnega upravljanja svojih glasbenih avtorskih pravic, je potrebno izpolniti Obrazec za individualno upravljanje glasbene avtorske pravice avtorja / izvajalca in ga najmanj 8 dni pred prireditvijo oz. koncertom posredovati na Združenje SAZAS. 
 • Pravilno izpolnjeni obrazec za individualno upravljanje glasbene avtorske pravice pomeni, da se glasbeni avtor odpoveduje kolektivnemu upravljanju avtorskih glasbenih pravic za točno določeni dogodek oz. koncert.
Več o individualnem upravljanju
Svoja dela sem slišal na radiu, v obračunu pa jih ni. Prosim za pojasnilo. 

3. točka 159. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah določa, da so RTV organizacije dolžne enkrat mesečno predložiti pristojni kolektivni organizaciji sporede, oddajanih varovanih del.

Združenje SAZAS je programske podatke obdelalo na podlagi prejetih rednih programov, ki so bili poslani s strani uporabnikov v določenem roku. Razdelitev avtorskih honorarjev se opravi v skladu s Pravilni o delitvi, in sicer na podlagi podatkov, katerih verodostojnost je nedvoumna. Programi, ki jih uporabniki pošljejo po poteku določenega roka, se upoštevajo za delitev v naslednjem reparticijskem letu.

Zaradi racionalizacije stroškov obdelave Upravni odbor Združenja SAZAS na predlog Odbora za zaščito avtorskih pravic Združenja SAZAS na podlagi 26. člena Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev vsako leto sprejme splošni obračun, ki med drugim vsebuje tudi statistični vzorec za delitev avtorskih nadomestil iz posameznih delitvenih skladov. Statistični vzorec glede na višino plačanega nadomestila določi, kateri sporedi uporabnikov avtorskih glasbenih del se vključijo v vzorec za delitev posameznega delitvenega sklada in na kakšen način. Statistični vzorec je nepristranski do vseh imetnikov pravic, ki jih ščiti Združenje SAZAS.

Ali Združenje SAZAS zastopa tudi interese glasbenih izvajalcev? 

Ne, Združenje SAZAS ne zastopa pravic glasbenih izvajalcev (pevcev in instrumentalistov).

Glasbene izvajalce ščiti Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF).

Jam session - je možno individualno urejanje pravic? 

Pri t.i. »jam session-u« gre za spontano muziciranje, pri katerem se ne zaračunava vstopnina in izvajalci ne smejo prejeti honorarja. Ne gre za prireditev, ki bi bila oglaševana in vnaprej organizirana. Glasbena zasedba ni vnaprej znana in ni zaključena celota, sestavljena je naključno.

Za »jam session« se ne more obravnavati nastop že obstoječe glasbene skupine ali zasedbe, ki je poprej kot taka že nastopila in/ali ima tudi že ime. V primerih, ko nastopajoči ne izvajajo del na znane zaščitene teme, ampak skladbe nastajajo tisti trenutek, lahko nastopajoči avtorji skladno s 4. točko 151. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, avtorske pravice uredijo individualno in je organizator dolžan posredovati izjavo o individualnem urejanju avtorskih pravic na obrazcu Združenja SAZAS.

V kolikor niso izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji ali v primeru, ko nastopajoči izvajajo skladbe na teme, ki so avtorsko zaščitene, pa je organizator dolžan izpolniti vse obveznosti, ki izhajajo iz uporabe avtorskih del (obrazci: prijava prireditve, spored izvedenih del, osnove za obračun avtorskega honorarja).

Kaj svetuje Združenje SAZAS v primeru, ko želim nastopiti na glasbenem festivalu z avtorsko glasbo, pogoj za nastop pa je prenos avtorske pravice na organizatorja? 

Tovrstne zahteve so sporne z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), saj se avtor lahko odpove kolektivnemu upravljanju avtorskih pravic le v primeru, ko je sam 100 % avtor glasbe, besedila in aranžmaja ter hkrati tudi izvajalec, kar pomeni, da se odloči za individualno uveljavljanje avtorske pravice, kar dovoljuje 10. člen ZKUASP.

Individualno upravljanje avtorske pravice

Prijava dela 

Kako prijavim svoje skladbe, glasbena dela? 

Glasbena dela prijavite prek portala Moj SAZAS E-prijava ali z ustreznim obrazcem:

Bodite pozorni, da izberete obrazec glede na to, ali gre za izvirno delo ali priredbo ali aranžma.

Pri prijavi dela velja pravilo: 1 skladba – 1 obrazec, kar pomeni, da je potrebno za vsako skladbo posebej izpolniti ustrezen obrazec.

Pred izpolnjevanjem obrazca si natančno preberite navodila in podatkovne standarde. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na strokovno službo Združenja SAZAS.

Obvezna materialna priloga

K prijavi je obvezno potrebno priložiti materialni dokaz avtorstva - posnetek in/ali partituro dela. To lahko storite na več načinov, tudi v elektronski obliki.

Zakaj je prijava dela tako pomembna? 

Prijava dela je osnova za delitev avtorskih honorarjev, zato je potrebno redno, ustrezno in celovito prijavljati glasbena dela Združenju SAZAS. S prijavo dela se namreč uredijo tudi medsebojna razmerja avtorjev (deleži pravic na posameznem delu), ki so upoštevani pri obračunu. 

V skladu s Pravilnikom o delitvi avtorskih honorarjev so vse prijave del do vključno 28. februarja tekočega leta upoštevane že v obračunu za preteklo leto. 

 

Kako se deli avtorski honorar, če deleži soavtorjev niso razvidni iz prijave dela? 

Če iz prijave niso razvidni deleži soavtorjev, se honorar deli po določbah Pravilnika, ki v 45. členu predvideva delitev med soavtorji glasbenega dela.

Avtorji se lahko kadarkoli dogovorijo za drugačno delitev, ki ustreza dejanskemu doprinosu posameznega avtorja k nastanku dela. Strinjanje z drugačno razdelitvijo potrdijo s podpisom. V primerih, kadar avtorji ne določijo delilnega ključa na prijavi, se upošteva delilni ključ, določen s Pravilnikom, in sicer:

 • če so avtorji iste vrste, vsakemu avtorju pripada enak delež 
 • če so avtorji različne vrste:

 • za dela resne glasbe:

SKLADATELJ ARANŽER AVTOR BESEDILA
75% 25%
75% 25%
50% 25% 25%

 • za dela zabavne skladbe:
SKLADATELJ ARANŽER AVTOR BESEDILA
66,67% 33,33%
50% 50%
33,34% 33,33% 33,33%
Katera glasbena dela so v bazi podatkov Združenja SAZAS? 

Vsa dela, ki jih avtorji prijavljajo na ustreznem obrazcu za prijavo dela in medsebojna pogodba soavtorjev dela, so objavljena na spletni strani Združenja SAZAS – Baza avtorjev in del, ki se osvežuje mesečno.

Popoln seznam del (del, kjer je avtor naveden kot imetnik avtorske pravice, dela pa niso nujno tudi prijavljena na ustreznem obrazcu) avtorja/imetnika lahko na njegovo zahtevo pošljemo po navadni ali elektronski pošti.

Dela, ki imajo pod rubriko status dok. oznako »Po prijavi«, so vnesena na podlagi prijav del avtorjev oziroma drugih imetnikov pravic, medtem ko oznaka »Po pravilniku« pomeni, da smo navedene podatke vnesli iz programskih podatkov RTV postaj ali organizatorjev javnih prireditev in so delitve med soavtorji narejene po Pravilih o delitvi.

Ali je prijava dela nujna? 

Avtorska pravica na delu nastane samodejno in je ni potrebno posebej administrativno zaščititi, da bi delo uživalo zaščito.

Prijava dela je nujna, če avtor želi zagotoviti korektno izvedbo obračuna. Samo prijava dela lahko zagotovi, da se bodo zbrani avtorski honorarji pravilno razdelili in bo delo pravilno vrednoteno.

Združenje SAZAS bo vaše pravice uveljavljalo in razdelilo tudi v primeru, kadar delo ni prijavljeno in honorarje razdelilo skladno z določili Pravilnika. Pritožba nad neprijavljenim delom ni mogoča.

Ali je potrebno že prijavljena glasbena dela prijavljati ponovno? 
Ne. Že prijavljenih del ni potrebno prijavljati ponovno.
Ali je mogoča elektronska prijava dela? 

V razvoju je spletna aplikacija, ki bo omogočila elektronsko prijavo dela in bo na voljo še to leto. Za e-prijavo dela boste potrebovali elektronski podpis. Ta je lahko isti, kot ga uporabljate za spletno bančništvo. V kolikor ga nimate, pa ga lahko brezplačno pridobite na upravni enoti.

Kdaj je potrebno prijaviti glasbeno delo? 

Avtorsko delo se prijavi najkasneje do 28. februarja leta za tem, ko je bilo objavljeno ali izdano. Najbolj primeren čas za prijavo je, ko je avtorsko delo dokončano, to pa je takrat, ko se ponudi javnosti. To pravilo je potrebno še posebej upoštevati, kadar se delo uporablja v tujini, je izdano na nosilcu zvoka ali se uporablja na spletu.

Predhodne prijave (demo posnetkov, osnutkov, …) niso priporočljive, saj se avtorji ali pa razmerja med njimi do dokončanja pogosto spremenijo, posledično pa to lahko pripelje do nevšečnosti pri ponovni prijavi dela.

Kaj je potrebno priložiti k prijavi? 
K prijavi je obvezno potrebno priložiti materialni dokaz avtorstva. To je lahko posnetek ali partitura, kjer je to zahtevano. Avtorjem svetujemo, da ob prijavi pošljejo vse komercialno izdane posnetke dela, da se na njihovi podlagi izdelajo prstni odtisi za nadzor nad predvajanjem v elektronskih medijih. Svetujemo tudi, da pošljejo posnetke dela tudi kasneje, če so narejeni na novo.
Kdo lahko prijavi glasbeno delo? 
Glasbeno delo lahko prijavi kdorkoli od soavtorjev izvirnega dela, bodisi avtor glasbe ali avtor besedila.Avtor priredbe lahko prijavi delo, kadar ima soglasja izvirnega avtorja (podpis na prijavi).
Prijavo je že oddal eden od kolegov, s katerim smo skupaj ustvarili delo. Ali moram prijavo za to delo oddati tudi sam? 
Ne. Zadostuje, če delo prijavi kdorkoli od soavtorjev dela.
Ali je potrebno zbrati vse podpise soavtorjev? 

Odgovornost za točnost podatkov na prijavi dela nosi prijavitelj. Podpisi soavtorjev so potrebni, kadar je delež avtorja nižji od deleža, ki mu pripada skladno s Pravilnikom.

Z uvedbo elektronske prijave dela, tudi v takih primerih ne bo potreben podpis soavtorjev. Soavtorji bodo z elektronsko pošto obveščeni o prijavi dela in razdelitvi. V kolikor se s prijavo ne bodo strinjali, bodo lahko v roku oddali ugovor na prijavo, v nasprotnem primeru bo štelo, da se s prijavo strinjajo.

Kasnejše spremembe prijave bodo mogoče v soglasju vseh soavtorjev.

Podpisi so potrebni tudi takrat, kadar gre za predelavo obstoječega dela.

Ali je potrebno vsak posnetek avtorskega dela prijaviti kot svoje delo? 

Ne. Novo delo se prijavi samo takrat, kadar se spremenijo avtorji na delu ali pa se spremeni oblika, žanr ali zasedba do te mere, da delo pade v novo kategorijo. V primeru, da se tovrstni posnetki pojavijo pod drugačnim naslovom, se tak naslov vpiše kot alternativni naslov dela. Za dodajanje novih alternativnih naslovov ni potrebno oddajati nove prijave, lahko se zgolj pošlje obvestilo na elektronski naslov [email protected].

Kot alternativni naslovi se vodijo tudi vse neavtorizirane priredbe (t.i. cover verzje), dokler za predelavo ni izdano dovoljenje in se odda nova prijava prirejenega dela.

Ob prvotni prijavi je bila storjena napaka. Kako jo lahko popravim? 

Kadar je bilo delo napačno prijavljeno, je potrebno oddati novo prijavo, s katero se morajo strinjati vsi soavtorji. Strinjanje izrazijo s podpisom. Nova prijava ne velja za nazaj.

Kadar je bila na prijavi napačno označena kategorija, je za spremembo potreben sklep Glasbenega odbora.

Pripravljen imam demo, ki ga bom poslal založbi, avtorju teksta, skupini, … Ali prijava dela zagotovi, da mi nekdo ne bo ukradel melodije? 
Ne. Združenje SAZAS ščiti vaša dela v primeru javne priobčitve v netelesni obliki (male pravice) ali mehanične reprodukcije. Sčiti torej uporabo na radiu, televiziji, na koncertih, pri proizvajalcih fonogramov, in podobno, ne pa v primeru kršitve ostalih materialnih ali moralnih pravic.

Združenje SAZAS ne more zagotoviti, da kdorkoli ne bi neupravičeno uporabil vašega avtorskega dela. Tovrstna zloraba je kraja in jo preganjajo pristojni organi.

Združenje SAZAS tudi ne more določiti, ali je neko delo plagiat ali ne. V primeru sporov lahko svetuje sprtima stranema, če se s tem strinjata obe strani, da prideta do sporazumne rešitve. Če ta ni možna, je za določitev ali je neko delo plagiat ali ne, pristojno samo sodišče.

Kaj je zasedba in kaj izvajalec? 

Zasedba pomeni standardno zasedbo inštrumentov uporabljenih pri glasbenih delih (npr. kitara, vokal, ansambel, simfonični orkester, godalni kvartet, …). Zasedba je obvezen podatek pri oddaji prijav za resna dela.

Izvajalec pa je ime solista, zasedbe ali ansambla, ki izvaja avtorsko delo. V polje izvajalec se ne vpisuje vseh fizičnih oseb, ki so sodelovali pri nastanku posnetka (imetnike sorodnih pravic), saj ta podatek Združenja SAZAS ne zanima.

Sklenjeno imam pogodbo s tujim založnikom. Ali jo moram dostaviti na Združenje SAZAS? 
Avtor mora Združenju SAZAS dostaviti vse pogodbe, ki jih je sklenil s katerim koli založnikom. Pogodbe je potrebno dostaviti tudi takrat, kadar se ne nanašajo na Slovenijo. Združenje SAZAS v večini primerov vaše pravice uveljavlja po celem svetu, zato je oddaja založniških pogodb ključna, da ne prihaja do sporov glede izplačil honorarjev iz tujine. Tovrstni spori lahko zelo upočasnijo prejem izplačil in drastično povečujejo stroške upravljanja pravic v tujini.

Neprepoznana dela 

Kaj je to UP? 

UP je okrajšava za »Unidentified performance« ali slovensko »neprepoznano delo«. Pri kolektivnem upravljanju je zaradi pomanjkljivih ali napačnih podatkov uporabnikov dela občasno težko ali celo nemogoče ugotoviti, kdo so pravi imetniki pravic. Na taka dela se skladno s Pravili o delitvi dodeli avtorski honorar, ki pa ga ni mogoče izplačati ali se le-sta v skladu z določili zakona hrani na kolektivni organizaciji in izplača, ko se ugotovi kdo so imetniki pravic.

Kako in zakaj so skladbe na portalu UP segmentirane? 

Skladbe na seznamu so razdeljene v več skupin glede na višino dodeljenega avtorskega honorarja, in sicer:

 • A: skladbe, na katere je bilo dodeljenega več kot 100 EUR honorarja;
 • B: skladbe, na katere je bilo dodeljenega več kot 10 EUR in manj kot 100 EUR honorarja;
 • C: skladbe, na katere je bilo dodeljenega več kot 1 EUR in manj kot 10 EUR honorarja;
 • D: skladbe, na katere je bilo dodeljenega manj kot 1 EUR honorarja.

Skladbe so segmentirane po vrednosti, da lahko imetniki pravic ocenijo, kakšna bo vrednost oz. vračilo za delo, ki so ga vložili v identifikacijo dela.

Kako iščem po seznamu skladb? 

Neprijavljeni uporabniki lahko dostopajo do seznama del, ki ga lahko pregledujejo po straneh. Tovrstno pregledovanje je okorno in zamudno, zato svetujemo registracijo v portal, s čimer boste lahko dostopali do iskalnika, ki omogoča pregled podatkov na podlagi osebno izbranih filtrov. Iskalnik omogoča iskanje po:

 • naslovu skladbe;
 • avtorju;
 • izvajalcu;
 • naslovu albuma, filma, oddaje, …;
 • založniku;
 • ISRC-ju;
 • MWID (SAZAS-ova lokalna šifra dela);
 • poljubni kombinaciji le-teh.

Omogočeno je tudi filtriranje po klasifikatorju vrednosti in zaznamkih. Imetnikom pravic, ki uporabljajo portal Moj SAZAS, pa lahko uporabijo tudi personalizirane filtre, ki zožijo seznam del na tiste, kjer obstaja večja verjetnost, da gre za imetniku znane skladbe.

Na portalu sem opazil delo, za katerega menim, da je moje, sedaj pa ga ne najdem več. Kaj je razlog za to? 

Za to, da dela ni več na seznamu, lahko obstaja več razlogov. Najverjetnejši je, da je delo prepoznano in posledično umaknjeno s seznama. Četudi sami niste oddali podatkov za identifikacijo, je te podatke lahko poslal kdo drug. Zelo verjetno je tudi, da je delo prepoznal kdo od referentov Združenja SAZAS, ki ves čas pregledujejo in popravljajo bazo podatkov. Ne glede na to, da za delo niste oddali zahtevka za izplačilo, bo po tem, ko bo prepoznano, uvrščeno v obračun avtorskih honorarjev.

Obstaja tudi možnost, da ste delo skrili. Več o tem si lahko preberete v nadaljevanju.

Ali je mogoče, da na seznamu najdem delo, moj znanec pa ga ne najde, kljub temu da išče z enakimi parametri? 

Da, takšen scenarij je mogoč. Tudi zato obstaja več različnih vzrokov. Lahko, da gre za uporabnike portala z različnimi pravicami. Skladno z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic mora kolektivna organizacija eno leto po zaključku poslovnega leta avtorjem, imetnikom pravic in kolektivnim organizacijam omogočiti dostop do vseh podatkov o neprepoznanih delih. Splošna javnost lahko do teh podatkov dostopa šele leto kasneje. V kolikor gre za vsebinsko različne uporabnike portala, je seveda mogoče, da imata zaradi tega dostop do različnih podatkov.

Obstaja tudi možnost, da je eden od uporabnikov skril delo s seznama, kar pomeni, da ga na seznamu ne vidi več, ta akcija uporabnika pa seveda ne vpliva na to, kaj vidijo vsi ostali uporabniki. Uporabnik, ki je delo skril s seznama ga lahko povrne nazaj tako, da uporabi filter »Skrito« in umakne oznaka z dela.

Kaj so zaznamki? 

Zaznamki so namenjeni izogibanju večkratnemu pregledovanju istega dela. Če pri filtriranju seznama neprepoznanih del uporabljate različne kriterije, obstaja verjetnost, da boste z različnimi iskalnimi kriteriji na isto delo naleteli večkrat.

Kaj storim, ko delo prepoznam? 

Dela, ki jih prepoznate, lahko:

 • takoj prijavite (s klikom na »Prijavi«);
 • pošljete komentar (preko povezave v stolpcu »Akcija«);
 • uvrstite na »Seznam mojih UP del«, ki ga boste urejali naknadno (s klikom na »izberi«).
Kaj storim z deli, ki jih ne prepoznam in jih ne želim več videvati na seznamu? Jih lahko s seznama skrijem? 

Dela, ki ste jih že pregledali in jih ne prepoznate/niste imetnik pravic na tem delu, lahko s klikom na »skrij« s seznama skrijete, da vas ne motijo pri nadaljnjem pregledovanju. Kadar je delo označeno s »skrij«, se ne bo več prikazovalo med zadetki vaših iskanj.

Bo delo vidno ostalim uporabnikom portala, ko ga označim z oznako »skrij«? 

Ja, delo bo ostalim uporabnikom portala še vedno vidno, vam pa se ne bo več prikazovalo.

Kako odstranim zaznamek?  

Zaznamek lahko kadarkoli odstranite s klikom na »Odstrani oznako«.

Ali lahko izberem dela in jih urejam naknadno? 

Ja, dela, ki jih želite urejati, lahko izberete in urejate naknadno in sicer tako, da delo uvrstite na seznam svojih UP del s klikom na »izberi«.

Bo delo vidno ostalim uporabnikom portala, ko ga uvrstim na seznam svojih del? 

Ne, delo ostalim uporabnikom portala ne bo več vidno, razen če ga s seznama ponovno umaknete.

Kaj je personalizirano iskanje? 

Personalizirano iskanje vam olajša iskanje med deli, tako da poišče povezave med podatki o vaših obstoječih delih del in deli s seznama. Na tak način seznam UP del zoži na tiste, kjer obstaja večja verjetnost, da gre za vaše delo ali delo, ki ga poznate.

Povezave med repertoarjem vaših obstoječih del in UP deli temeljijo na:

 • ujemanju po izvajalcih, ki so v preteklosti izvajali vaša dela;
 • ujemanju z naslovi vaših del;
 • ujemanju po vašem priimku.
Kaj se zgodi, ko delo prijavim kot lastno avtorsko delo? 

Ko delo prijavite kot avtorsko delo, najprej v podpis dobite izjavo, da so podani podatki in prijava dela točni. S podpisom izjave prevzamete vso materialno odgovornost do tretjih oseb, če se ugotovi, da so posredovani podatki ali izvedena prijava dela lažni.

Po oddani prijavi referenti Združenja SAZAS pregledajo poslane podatke in jih po potrebi dopolnijo s podatki iz drugih virov. Ko uredijo dokumentacijo, se delo samodejno uvrsti na seznam del, za katere se enkrat letno pripravi obračun, iz katerega prejmejo honorar vsi imetniki pravic na prepoznanih delih, ne glede na to ali so za to oddali zahtevek ali ne.

Kdaj lahko pričakujem izplačilo honorarja, če ugotovim, da je na seznamu skladba, katere avtor sem? 

Obračun UP del, ki so bila prepoznana, se opravi najmanj enkrat letno, ponavadi v začetku leta. Honorar bo izplačan ob prvem rednem nakazilu s področja, če je vsota neizplačanega honorarja višja od določenega minimalnega zneska za izplačilo, ki znaša 15 EUR bruto. Če je znesek za izplačilo nižji, se knjiži v korist avtorja in se izplača, ko vsota honorarjev preseže določen limit.

Delo sem ustvaril skupaj z ostalimi soavtorji. Ali je potrebno, da zahtevek za izplačilo podajo tudi oni? 

Ne. Za izplačilo zadostuje, da se delo identificira s strani kogarkoli. Ko delo postane prepoznano, se avtomatsko uvrsti v obračun, honorar pa prejmejo vsi imetniki pravic na delu.

Kako ravnati, ko identificiram (lastno/tuje) delo na seznamu - avtorji in imetniki pravic ter ostali registrirani uporabniki portala Moj SAZAS?  

Ko delo prepoznate, Združenju SAZAS lahko pošljete komentar (s klikom na »komentar«), na podlagi katerega stečejo nadaljnji ukrepi. Sporočite kar najbolj natančne podatke o delu. Po potrebi vas bodo za nadaljnje informacije ali dokumente kontaktirali referenti.

Če ste avtor, delo lahko prijavite (s klikom na »prijavi«). Preusmerjeni boste na obrazec za prijavo del, ki ga zaključite po poznanem postopku. Obrazec se bo samodejno napolnil s podatki, ki jih ustrezno korigirate in dopolnite, nato pa prijavo oddate s pomočjo elektronskega podpisa ali jo natisnete, podpišete in pošljete po pošti. Lahko pa skladbo samo »Izberete« in nadaljujete s pregledovanjem podatkov.

Kje najdem seznam del, ki sem jih označil kot »Moja dela«? 

Na portalu »Moja dela« boste našli seznam »Moj izbor UP del«, ki ste jih izbrali, nato pa za vsakega izmed njih oddate prijavo ali komentar.

Kako ravnati, ko identificiram (lastno/tuje) delo na seznamu - ostali uporabniki portala? 

Če na seznamu locirate dela, za katera ste imetnik pravic, ali razpolagate s podatkom, o tem kdo so avtorji ali imetniki pravic, vas prosimo, da nam v preglednici ali v prostem tekstu na elektronski naslov [email protected] ali na naslov: Združenje SAZAS k.o., Špruha 19, 1236 Trzin, sporočite naslednje podatke:

 • Oznako dela (MWID) in naslov, pod katerim je delo objavljeno na seznamu.
 • Naslov in identifikacijske podatke dela ali oznako dela, pod katerim je prijavljeno delo v bazi Združenja SAZAS.
 • Prijavo dela, če delo še ni bilo prijavljeno, pri čemer vpišite MWID številko s seznama v za to predvideno polje (zgoraj desno) na prijavi dela.
 • Pooblastilo (če ste avtor ali imetnik pravic in ga še niste oddali).
 • Razlog, zaradi katerega menite, da delo ni bilo ustrezno identificirano, pri čemer lahko izbirate med naslednjimi razlogi:
  1. Združenju SAZAS ali drugi kolektivni organizaciji, ki uveljavlja avtorske pravice na neodrskih glasbenih delih nisem oddal pooblastila;
  2. podatki o delu na strani uporabnika niso bili pravilno zapisani;
  3. podatki o avtorju na strani uporabnika niso bili pravilno zapisani;
  4. dela še nisem prijavil Združenju SAZAS;
  5. dela nisem pravočasno prijavil Združenju SAZAS;
  6. pri obdelavi podatkov je prišlo do administrativne napake;
  7. drugo (na kratko opišite).

Navedba razloga ni obvezna, bo pa pripomogla k ciljnemu reševanju problemov, zaradi katerih prihaja do ne-identificiranja imetnikov pravic pri obdelavi podatkov. Posledično lahko skupaj zmanjšamo število del, za katera ni mogoče identificirati imetnikov pravic.

Ali lahko kdo zlorabi podatke in jih lažno prijavi kot svoje? 

Oseba, ki pošlje podatke pred oddajo zahtevka dobi v potrditev izjavo, s katero prevzema vso odgovornost do tretjih oseb, če se ugotovi, da je prijava lažna.

Prijavo oz. komentarje v zvezi z delom pred vnosom v bazo podatkov prejme referent, ki presodi, ali so poslani podatki verodostojni in v primeru dvoma prijavitelja pozove k oddaji dodatnih dokazil.

Oseba, ki bi kljub temu zlorabila podatke, jih lažno predstavila kot svoje in prejela honorar, mora povrniti vso nastalo škodo in vrniti avtorski honorar. Podobno kot pri lažni prijavi za svoje dejanje lahko tudi kazensko odgovarja.

Članstvo 

Kdo lahko postane član Združenja SAZAS k.o.? 

V Združenje SAZAS se lahko včlanite kadarkoli ob izpolnjevanju v Statutu določenih pogojih članstva.

Kot vloga za članstvo se šteje pooblastilo imetnika pravic, razen če imetnik pravic na pooblastilu izrecno navede, da ne želi postati član kolektivne organizacije. Če imetnik pravic želi postati član, morajo biti k pooblastilu priloženi ustrezni dokumenti, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogojev za včlanitev.

Če ste Združenje SAZAS že pooblastili za kolektivno upravljanje z vašimi avtorskimi pravicami na glasbenih delih, sedaj pa želite postati tudi njegov član, izpolnite ustrezno prošnjo in ji predložite dokazila o izpolnjevanju pogojev:

O izpolnjevanju pogojev za članstvo presoja Poslovodstvo, in sicer v roku 30 dni od prejema prošnje za članstvo. Prositelj bo pisno obveščen o ugoditvi oz. zavrnitvi prošnje.

Status člana velja z dnem vpisa v evidenco članov ter traja eno poslovno leto, ki se v primeru izpolnjevanja pogojev avtomatično podaljšuje.

Status članstva v Združenju SAZAS k.o. ne vpliva na nivo strokovnih storitev kolektivnega upravljanja avtorske pravice na glasbenih delih, saj le-te Združenje zagotavlja vsem, izključujoč kakršno koli razlikovanje in vedno delujoč v najboljšem interesu imetnika pravic, katerega pravice kolektivno upravlja.

Ali je za članstvo potrebno plačati članarino ali je vpis brezplačen? 

Za članstvo v Združenju SAZAS ni potrebno plačat članarine, niti vpisnine. Za pridobitev člnastva je potrebno izpolnjevati pogoje, ki so določeni v Statutu Združenja SAZAS k.o.

O ISWC 

Kaj je ISWC? 

ISWC (International Standard Musical Work Code) je edinstvena, stalna in mednarodno priznana referenčna številka za identifikacijo glasbenih del.

Kje lahko izvem ISWC kodo za posamezno delo? 

Podatki o ISWC kodah za celotni svetovni repertoar glasbenih del so na voljo na portalu ISWC Net, ki je dostopen na spletnem naslovu: https://iswcnet.cisac.org/.

Podatki o ISWC kodah za domači repertoar so na voljo na spletni strani Združenja SAZAS k.o. v bazi avtorjev in del.

Od kod izvira ISWC? 

ISWC je del načrta CIS (Skupni informacijski sistem), ki ga je razvila mednarodna konfederacija avtorskih združenj CISAC, da bi se odzvala na potrebe po informacijah v digitalni dobi.

Kako ISWC pomaga ustvarjalcem? 

ISWC služi kot koda za natančno, učinkovito in hitro povezovanje avtorjev z določenim glasbenim delom v informacijskem okolju glasbene industrije. Ta koda zagotavlja kolektivnim organizacijam, založnikom, uporabnikom glasbenih del in vsem ostalim zainteresiranim stranem v glasbeni vrednostni verigi učinkovito sledenje in prepoznavanje glasbenih del, kar zagotavlja ustvarjalcem glasbe pošteno plačilo za uporabo vsakega posameznega glasbenega dela.

Kaj ISWC zagotavlja? 

ISWC natančno prepozna vsako posamezno glasbeno delo. Klasične metode identifikacije glasbenih del (npr. po naslovu dela) lahko povzročijo zmedo, zlasti kadar ima več glasbenih del enake ali podobne naslove. ISWC je trajno pripisan glasbenemu delu, kar omogoča jasno identifikacijo tega glasbenega dela, tudi če se delo uporablja v različnih državah in/ali jezikih. ISWC podpira široko paleto programskih aplikacij, vključno s tistimi, ki vključujejo sledenje in izmenjavo informacij o glasbenih delih (npr. registracije, identifikacije ter obračunavanje licenčnin in honorarjev).

Česa ISWC ne zagotavlja? 

ISWC identificira neopredmetena glasbena dela in ne njihove manifestacije, predmete ali izraze (npr. publikacije, oddaje …). ISWC ne identificira posnetkov, notnih zapisov ali kakršnihkoli drugih izvedb, povezanih z glasbenim delom. Poleg tega ISWC ne zagotavlja deležev avtorjev ali imetnikov avtorskih pravic za delo (pogosto je preveč lastnikov, ki se lahko spreminjajo s časom, ozemljem in pravicami). ISWC ne identificira niti datuma niti kraja, ko je bilo delo prvotno ustvarjeno ali objavljeno.

Ali lahko avtorji ali imetniki pravic svojim delom sami dodelijo ISWC kodo? 

Ne, ISWC dodeljuje samo pooblaščena lokalna ali regionalna agencija. Če ustvarjalci ali založniki nimajo neposrednih odnosov z lokalno ali regionalno agencijo za registracijo, se lahko za pomoč obrnejo na organ za registracijo.

Kaj je potrebno narediti, da se delu dodeli ISWC? 

Za novoregistrirana dela niso potrebni nobeni dodatni koraki. ISWC agencija bo vsem novoregistriranim delom samodejno dodelila kode kot del registracijskega postopka. Za predhodno registrirana dela ali "obstoječi" repertoar se kode lahko dodelijo kadarkoli. Od januarja 2021 je mogoče tudi predčasno zahtevati izdajo ISWC kode, za kar je potrebno oddati vse osnovne metapodatke dela, ki so potrebni za pridobitev kode. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Je ISWC mednarodni standard? 

Da, ISWC je odobrila ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo). Uradni dokument določa, kako naj bo strukturiran ISWC, pa tudi pravila, ki urejajo njegovo izdajo in uporabo. Uradno kopijo ISO standarda ISWC lahko kupite tukaj.

Kdo je založen za administriranje ISWC? 

Za administriranje ISWC standarda je s strani ISO imenovan CISAC.

Kdo je zadolžen za dodeljevanje ISWC kod? 

Za dodeljevanje ISWC kod so zadolžene agencije za registracijo. Te agencije so pooblaščene za sprejemanje in obdelavo vlog za dodelitev ISWC kod. Ko je vloga obdelana, se glasbenemu delu v centralnem registru dodeli številka ISWC. Centralni register shranjuje vse številke ISWC in ustrezne opisne metapodatke. Osrednja baza podatkov daje na voljo javne informacije o ISWC kodah med deležnike glasbene vrednostne verige (npr. kolektivne organizacije, založniki, podzaložniki, digitalne platforme, splošna javnost itd.).

Je sistem ISWC potreben prenove? 

Ne. Projekt posodobitve sistema je bil zaključen v letu 2020. S tem je bilo v sistem vnešenih več sprememb, ki zagotavljajo večjo natančnost, hitrost in učinkovitost. Vse ISWC kode se dodeljujejo centralno, da se zagotovi dosleden pristop in se izboljšajo metapodatki. Lokalne agencije bodo še naprej obdelovale dokumentacijo.

S posodobljenim sistemom je mogoče lažje posodobiti metapodatke za obstoječe ISWC kode. Posamezne kode je mogoče združiti ali ločiti, če je bila med postopkom dodeljevanja storjena administrativna napaka. Hitrost dodeljevanja se je bistveno povečala, saj je mogoče kode v nekaj urah spraviti v produkcijsko verigo, kar povečuje vrednost kode in monetizacije del, predvsem na digitalnih platformah.

Katerim delom se lahko dodeli ISWC? 

ISWC se lahko dodeli kateremukoli glasbenemu delu, objavljenemu ali neobjavljenemu, novo ustvarjenemu ali že obstoječemu, vključno z dramskimi glasbenimi deli, glasbenimi aranžmaji del, prilagoditvami besedil, prevodi, priznanimi odlomki del ali sestavljenimi deli.

Kako je s predelavami glasbenih del? So te upravičene do samostojne ISWC kode? 

Glasbeni aranžmaji, priredbe besedil in prevodi morajo dobiti svoje unikatne ISWC kode. Te običajno dodeli agencija, ki upravlja dela aranžerja in/ali avtorja prevoda oz. adaptacije. Povezava med "različico" in izvirnim delom je navedena v opisnih metapodatkih ISWC.

Kaj pa posamezni deli glasbenih del? 

Vsa dela bi morala biti prepoznana v lastnih pravicah. Na primer, arija iz opere ali kadenca iz koncerta lahko prejmeta ISWC. Podobno kot pri "priredbah" morajo biti razmerja med odlomki navedena v opisnih metapodatkih ISWC.

Ali morajo biti dela varovana, da lahko pridobijo ISWC? 

Ne. ISWC se dodelijo ne glede na status avtorskih pravic. Agencije za registracijo lahko v skladu z lokalno zakonodajo dodelijo šifre tudi nevarovanim lokalnim stvaritvam in njihovim predelavam dodelijo številke ISWC. To se običajno počne iz razlogov nacionalnega interesa. Na primer, "tradicionalni" ljudski repertoar, dela v javni lasti, katerih avtorji niso znani, lahko oštevilči pooblaščena lokalna agencija za registracijo.

Kako je sestavljena ISWC koda? 

ISWC se začne s črko T. Sledi edinstvena devetmestna številka (od 00000001 do 999999999) z dodatno kontrolno številko na koncu. (Pisna oblika: T-345246800-1)

Kateri metapodatki se hranijo skupaj z ISWC? 

ISWC kode vključujejo naslednje metapodatke:

 • naslov dela,
 • vsi skladatelji, avtorji in aranžerji dela, prepoznani po njihovih številkah IPI in kodah vlog,
 • v primeru "verzij" (npr. aranžmaji) identifikacija dela, iz katerega izhaja različica in
 • v primeru predelav tudi obliko le-te.

ISWC kode ni mogoče dodeliti brez teh minimalnih zahtevanih informacij.

Kako uporabljati ISWC kodo? 

ISWC bi bilo treba vključiti v zbirke podatkov in procese upravljanja glasbenih del, ki podpirajo dejavnosti, kot so:

 • registracija in korespondenca med kolektivnimi organizacijami,
 • založniška dejavnost in administracija podzaložniških katalogov,
 • licence, ki jih podeli društvo,
 • poročanje o uporabi glasbe,
 • zbiranje in identifikacija uporabe del in
 • administracija licenčnin in obračuni avtorskih honorarjev.

Kadar je glasbeno delo identificirano v korespondenci ali pogodbah, je treba navesti ISWC, npr.: 1.1 "Na Golici" (S. & V. Avsenik) (ISWC T-917.420.686-1).

Kdaj se dodeli ISWC koda? 

ISWC lahko dodeli le regionalna registracijska agencija, ko so znani vsi avtorji dela.

Kako agencije pridobijo pooblastilo za izdajanje ISWC kod? 

Notranja pravila ISWC administracije določajo pogoje, ki so navedeni v sporazumu z registracijskim organom. Pravila se lahko od časa do časa spremenijo.

Ali ISWC nadomešča lokalno številčenje, ki ga imajo kolektivne organizacije? 

Ne. Večina organizacij zaradi notranjih razlogov še vedno potrebuje svoj sistem številčenja. ISWC zagotavlja »mednarodni jezik«, ki omogoča samodejno povezovanje različnih podatkovnih baz.

Kaj se zgodi, kadar avtor prestopi iz ene kolektivne organizacije v drugo? 

Nič se ne spremeni. ISWC koda je trajno vezana na glasbeno delo, ne glede na status zaščite avtorskih pravic ali kolektivne organizacije, v katero domači repertoar spada.

Ali zahteva za izdajo ISWC kode šteje tudi kot prijava dela? 

Zahteva za izdajo ISWC številke ne šteje za prijavo dela, se pa podatki ob odsotnosti prijave dela lahko uporabijo pri delitvi avtorskih honorarjev v skladu s pravili Združenja SAZAS k.o.

Sledite nam