Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 23. redne seje Glasbenega odbora z dne 7.2.2013

  • 2224

Glasbeni odbor je na svoji 23. seji dne 7.2.2013 sprejel naslednje spremembe Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev, ki jih daje v potrditev Upravnemu odboru Združenja SAZAS:
 
 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
Sodelavci pri ustvarjanju izvirnega glasbenega dela (avtorji oziroma soavtorji) so lahko:
-     skladatelj;
-     avtor besedila, scenarija, libreta ipd.;
 
V primeru priredbe glasbenega dela se poleg skladatelja in avtorja besedila lahko soavtorji še:
-     prevajalec;
-     prirejevalec besedila;
-     aranžer (prireditelj) ali avtor zbirke glasbenih del;
 
Medsebojna premoženjska razmerja avtorjev (soavtorjev) iz prejšnjega odstavka se določijo s pogodbo. Če takšne pogodbe ni, veljajo ustrezne določbe tega pravilnika.
 
13. člen se spremeni tako, da se dopolni z naslednjim besedilom v:
 
2. odstavku) Za točnost prijavljenih podatkov odgovarja tisti, ki je podal prijavo. Prijava, ki jo poda avtor na glasbenem delu se šteje kot točna, dokler se ne dokaže drugače. Prijavitelj je odgovoren Združenju SAZAS in drugim imetnikom avtorske pravice na glasbenih delih za nastalo škodo zaradi netočne ali nepopolne prijave.
 
5. odstavku) Če je obstoj avtorske pravice na glasbenem delu sporen in stranke ne rešijo spora po mirni poti, se obstoj avtorske pravice na glasbenem delu ugotavlja po sodni poti.
 
6. odstavku) V času trajanja postopka ugotavljanja obstoja avtorske pravice na glasbenem delu, se nadomestilo za sporno delo še naprej izplačuje osebi, ki je po obstoječi dokumentaciji navedena kot avtor glasbenega dela, vse dokler se ne sprejme začasni ukrep sodišča oziroma do pravnomočne sodne odločbe, razen če Glasbeni odbor, zaradi okoliščin spora, odloči da se izplačilo avtorskega nadomestila ustavi do zaključka spora.
 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
Dokumentacija ali podatki, ki ne bodo dostavljeni do 28. februarja leta, ki sledi obračunskemu obdobju se bodo upoštevali v naslednjem obračunskem obdobju.
 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
 
Avtor glasbenega dela, ki je fizična oseba, lahko poleg ali namesto svojega imena in priimka, prijavi še največ en psevdonim. Vsak nadaljnji psevdonim se obračuna z veljavnim cenikom, razen, če gre za uradno spremembo osebnega imena.
 
Skupina avtorjev lahko prijavi skupinski psevdonim. Tantieme obračunane na skupinski psevdonim se enakomerno razdelijo med vse avtorje v skupini. Člani skupine se po opravljeni registraciji pod nobenim pogojem ne morejo več spremeniti. Prijava skupinskega psevdonima se zaračuna skladno z veljavnim cenikom.
 
Kot psevdonim avtor ne sme uporabiti že obstoječega imena in priimka ali psevdonima drugega avtorja. Združenje SAZAS lahko odkloni registracijo predlaganega psevdonima v vseh upravičenih primerih
 


*** Glasbeni odbor strokovni službi nalaga, da tudi pri ostalih sestrskih organizacijah preveri ceno prijave psevdonima, sicer pa se mu zdi cena, ki jo ima AKM (75 € plus DDV) primerna.
 

25. člen se v zadnjem odstavku spremeni tako, da se glasi:
 
Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena se neizplačani avtorski honorarji namenijo za popravke obračunov predhodnega obračunskega obdobja, razlika pa se lahko s sklepom  Upravnega odbora vključi v sklad za promocijo kulturnih dejavnosti ali v delitveni sklad tekočega leta.
 
26. člen se v 7 točki dopolni z besedilom:
 
Zbrani avtorski honorarji se lahko delijo na podlagi dejanske uporabe razen v primerih, kadar finančno to ni opravičljivo.  V takšnih primerih se honorarji delijo na podlagi vzorcev ali analogije. Vzorec se določi na podlagi plačil posamezne postaje in stroškov uveljavljanja zaščite.
 
Razred 500
V primerih, ko spremljanje dejanske uporabe glasbenih del ni mogoča, se avtorski honorarji iz naslova nedefinirane uporabe delijo s predpostavko, da se predvaja aktualni in zimzeleni repertoar. Primerljiv vzorec se lahko tvori iz naslednjih parametrov:

 

  • sporedi radijskih programov in sicer tistih, ki po raziskavi poslušanosti presegajo potrjeni prah poslušanosti (raziskava je izvedena s strani neodvisne kredibilne organizacije), večjo vrednost dosegajo sporedi tistih postaj, ki dosegajo večjo stopnjo poslušanosti;
  • glasbena dela, ki so večkratno prisotne na koncertnih sporedih prireditev razreda 310 in 400 (razen plačnikov pavšalov) in so izvedena tudi v radijskih programih
  • glasbena dela na komercialno dostopnih nosilcih zvoka katerih izdaja je prijavljena  Združenju SAZAS in  prodaja presega potrjeni prag
     

36. člen se spremeni tako,
da se v celoti črta besedilo, ki določa kategorijo 101, dela iz baze del Združenja SAZAS, ki so uvrščena v to kategorijo se uvrstijo v najnižjo kategorijo zvrsti.
 
(1)                                       101)    Dela, ki niso prijavljena oziroma za njih ne obstaja dokumentacija,
(2)                                      
za vsako minuto 5 točk.
 

Opis kategorije 122 se spremeni tako da se po novem glasi:
 
122) Dela iz skupine (121) v izvedbi velikega ansambla ali orkestra (od deset do štirinajst partov) z vokalnim delom ali brez njega
 
za vsako minuto 10 točk.
 
45. člen se spremeni v delu, ki se nanaša na delitev za dela zabavne glasbe in sicer zako da se po novem glasi:
 
 

SKLADATELJ
66,67%
ARANŽER
 
AVTOR BESEDILA
33,33%
50% 50%  
33,34% 33,33% 33,33%

 
48. člen se v dopolni z 3. odstavkom, ki se glasi:
 
Avtorju aranžmaja lahko pripade največ 50 % deleža, ki ga imajo avtorji glasbe na izvirnem delu.
 
64. člen se dopolni z zadnjim odstavkom, ki se glasi:
Pogodbeni delež domačega založnika za izdano delo domačega avtorja delež domačega založnika  za pravice mehanične reprodukcije ne sme biti višji od 50% skupnega avtorskega honorarja.
 

 

Sledite nam