Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Pravice in dolžnosti

Združenje SAZAS povezuje avtorje z uporabniki

Glasba je dandanes vsepovsod prisotna in vpliva na naše vedenje: izboljša razpoloženje, nas motivira, nam polepša dan. Poslušamo jo v avtu, v službi, v trgovini, med rekreacijo, hodimo na koncerte, v bare ... S pojavom množičnih medijev in zlasti z razvojem digitalnih medijev je postalo nemogoče, da bi avtorji sami ugotavljali in sledili uporabo svojih del ter vsakokrat posebej dovoljevali uporabo svojih del uporabnikom, zato so se organizirali v kolektivne organizacije. Le-te so vitalnega pomena tako za avtorje kot uporabnike:

 • prvim omogočajo, da z organiziranostjo dosežejo bolj učinkovito upravljanje svoji pravic,
 • slednjim pa enostaven dostop do zaščitenega repertoarja z izdajo ustreznega dovoljenja in poenostavijo razumevanje kompleksne avtorske zakonodaje.
Kolektivne organizacije udejanjajo avtorsko zakonodajo in skrbijo, da je intelektualno, kreativno delo ustrezno vrednoteno v širši družbi.

Zavedati se moramo, da je celovito spremljanje uporabe del intelektualne lastnine, kamor spada tudi avtorsko glasbeno delo, zaradi tehnološkega napredka oteženo. Popolno delujoč sistem je utopija; v kolikšni meri pa je spoštovano, pa je odraz zrelosti družbe in širšega okolja, države, družbene podstati.

Temeljno poslanstvo Združenja SAZAS je uveljavljanje pravic avtorjev na glasbenih delih skrbno, strokovno in v najvišji možni meri učinkovito ter v skladu z mednarodnimi standardi, s slovensko zakonodajo in akti društva.

Naloge kolektivne organizacije določa Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), in sicer kolektivna organizacija v okviru svoje dejavnosti:

 • dovoljuje uporabo svojih del iz repertoarja
 • se pogaja z reprezentativnii združenji uporabnikov in sklepa sporazume (tarifo)
 • sklepa bilateralne pogodbe s tujimi kolektivnimi organizacijami
 • nadzoruje uporabo avtorskih del iz svojega repertoarja
 • uporabnikom izdaja račune za uporabo avtorskih del
 • dodeljuje zbrane avtorske honorarje upravičencem
 • izplačuje dodeljene avtorske honorarje upravičencem
 • uveljavlja varstvo avtorskih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP- UPB3) v skladu s splošno priznano pravno teorijo določa, da avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve avtorskega dela. Za dokazovanje njenega obstoja, priznanja ali varstva niso potrebne posebne formalnosti. Če nekdo ustvari glasbeno avtorsko delo, je avtomatsko avtor slednjega.

Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve avtorskega dela 
Več o pravnih virih delovanja Združenja SAZAS

Dolžnosti vseh avtorjev - celovito izpolnjevanje obrazcev

Za zagotavljanje učinkovitega uveljavljanja pravic je ključno, da avtorji oz. imetniki pravic celovito izpolnijo:

Pooblastilo vsebuje tudi podatke o stalnem prebivališču ter bančne podatke, ki so nujni za izplačilo pripadajočega avtorskega honorarja. V primeru spremembe katerga koli od teh podatkov je ključno, da spremembo sporočite Združenju SAZAS. Spremenjene podatke o bančnem računu oz. naslovu bivališča lahko sporočite kar na e-nasalov: [email protected].

Dolžnost avtorjev oz. imetnikov pravic - redna prijava del

Glasbena dela je potrebno redno prijavljati na ustreznem obrazcu, saj le na ta način lahko Združenje SAZAS dodeli vsakemu avtorju oz. imetniku pravice pripadajoč avtorskih honorar glede na dogovorjeni pripadajoči delež. Medsebojni deleži soavtorji določite s prijavo dela. 

Vsako glasbeno delo prijavite na ustreznem obrazcu:

Evidenca novih skladb - Združenje SAZAS lahko sporoča namesto vas

Z uveljavitvijo novele Zakona o medijih (ZMed - C) 1. 7. 2016 je Združenje SAZAS začelo sodelovati z Ministrstvom za kulturo, ki skrbi za seznam novih skladb. Priporočljivo je, da v skladu z ZMed-C sporočate nove skladbe tudi Ministrstvu za kulturo. Lahko pa podate soglasje Združenju SAZAS, da to stori namesto vas - združenje namreč mesečno sporoča seznam novo prijavljenih skladb tistih avtorjev, ki so podali soglasje za tovrstno izmenjavo podatkov.

Vaše soglasje sporočite službi Združenja SAZAS za dokumentacijo del na e-naslov: [email protected].

 Več o seznamu novih skladb Ministrstva za kulturo

Kakšne pravice imajo člani?

Pravice in dolžnosti članov Združenja SAZAS so opredeljene v Statutu Združenja SAZAS. Člani imajo naslednje pravice (1-5) in dolžnosti (6-8):

 1. da se udeležujejo sej Zbora članov združenja
 2. da volijo in sprejemajo odločitve na Zboru članov združenja
 3. da kandidirajo za člane organov združenja
 4. da opravljajo prevzete funkcije v skladu s statutom in pravili združenja
 5. da prejmejo letno poročilo združenja
 6. da poravnajo letno članarino do predpisanega roka
 7. da spoštujejo statut združenja
 8. da varujejo ugled in interese združenja.

Članstvo (in njegovo prenehanje) je natančneje opredeljeno v Statutu Združenja SAZAS, in sicer v členih od 11. do 16.

Če želite postati član Združenja SAZAS, morate podati pisno vlogo, skleniti pogodbo o članstvu ter pravočasno poravnati letno članarino.

Več o včlanitvi

 

Individualno upravljanje avtorske pravice

Avtor (ne glede na članstvo, nečlanstvo) se lahko v točno določenih pogojih po ZASP v 151. členu odpovedo kolektivnemu uveljavljanju avtorskih pravic tudi za tiste pravice, ki se uveljavljajo obvezno kolektivno. Individualno uveljavljanje pravice je mogoče na prireditvah, vendar le v primeru, ko je avtor hkrati tudi izvajalec vseh izvedenih del na prireditvi.

To pomeni, da mora biti nastopajoči hkrati tudi 100 % nosilec glasbene avtorske pravice na vseh izvedenih delih: 100 % avtor glasbe, 100 % avtor besedila in 100 % avtor priredbe – aranžmaja. V primeru individualnega upravljanja svojih glasbenih avtorskih pravic, je potrebno izpolniti Obrazec za individualno upravljanje glasbene avtorske pravice avtorja / izvajalca.

Več o individulanem upravljanju

 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  MARAAYA DIAMOND DUCK
 • 2
  SHEERAN ED GALWAY GIRL
 • 3
  PINK WHAT ABOUT US
Sledite nam