Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Poročilo 12. redne letne seje Skupščine Združenja SAZAS

Poročilo 12. redne letne seje Skupščine Združenja SAZAS

  • 4170

Pripravili smo kratko poročilo o dogajanju na 12. redni letni seji Skupščine Združenja SAZAS, ki je bila 15.6.2009 v Ljubljani.

Na seji je bilo prisotnih 68 rednih članov in 12 ostalih. Uvodoma je predsednik UO Matjaž Zupan vse navzoče pozdravil in se jim zahvalil za tako številčno udeležbo. Predlagal je člane delovnega predsedstva v sestavi: Pavel Mihelčič, Maks Strmčnik, Patrik Greblo, Matjaž Zupan in Janez Hvale, ki so bili soglasno izvoljeni. Izvoljeni predsednik delovnega predsedstva (DP) Janez Hvale se je zahvalil za izkazano zaupanje in za nemoteno nadaljevanje dela predlagal v izvolitev še verifikacijsko komisijo, dva overovatelja zapisnika in zapisničarko. Vsi predlagani so bili soglasno izvoljeni. V potrditev je bil dan tudi predlagani dnevni red, ki je bil večinsko potrjen.

Predsednik UO Združenja SAZAS je podrobno predstavil letni poslovno-finančni načrt s predvideno višino stroškov za leto 2009 (letno poročilo 2008, ki vključuje tudi letni poslovno-finančni načrt za leto 2009, je bilo pred sejo Skupščine poslano vsem rednim članom na dom in objavljeno na spletni strani Združenja SAZAS). Podal je poročilo o opravljenem delu za leto 2008 in poročilo neodvisne revizijske hiše za leto 2008. Ta je nedvoumno zapisala, da na celotno poslovanje Združenja SAZAS, vključno s splošnim obračunom in delitvijo nadomestil upravičencem za leto 2007, nima pripomb. Predsednik UO je predstavil še poročilo neodvisne revizijske hiše, ki je vnaprej pregledala predlagani splošni obračun in delitev nadomestil za leto 2008 in se z delitvijo strinja. Ponovno je podrobno predstavil poslovanje in obračun nadomestil za leto 2007, kar je bila zahteva Urada RS za intelektualno lastnino. Predsednik DP je pred tem v celoti prebral sklep Urada.

Predsednik NO Združenja SAZAS je predstavil delovanje NO in poudaril, da je delovanje Združenja SAZAS lahko za zgled drugim, saj vsakoletni podrobni pregled poslovanja tako s strani NO kot s strani neodvisnih revizijskih družb ne zazna nobene poslovne nepravilnosti.

Poročilo je predstavil še predsednik OZAP, nato pa je predsednik DP odprl razpravo o poročilih. V razpravi so razpravljavci izrazili pozitivno mnenje o delovanju Združenja SAZAS skladno s slovenskim pravnim redom in mednarodnimi pogodbami. Po razpravi je potekalo glasovanje za vsako poročilo posebej. Vsa poročila so bila potrjena z veliko večino prisotnih rednih članov. Pred vsakim glasovanjem je verifikacijska komisija ugotavljala prisotnost in število glasujočih.

Predsednik DP je odprl razpravo še pod točko razno, kjer se je odvil zanimiv dialog med članom Matjažem Jelenom in rednim članom Zoranom Predinom. Ta je v repliki prvemu pojasnil razliko med avtorjem, ki živi od svojega dela in izvajalcem, ki je sicer soavtor, a se preživlja z gostinsko dejavnostjo in mu slednja prinaša večino sredstev za preživljanje.

Skupščina je izglasovala tudi predlog rednega člana Jerneja Dirnbeka, da se do 15.9.2009 na naslovu Združenja SAZAS zbirajo pisni predlogi o izboljšavi splošnega obračuna nadomestil iz naslova nedefinirane uporabe.

Po razpravi je predsednik DP redno letno sejo Skupščine Združenja SAZAS zaključil in prisotne pozval na skromno zakusko.

Sledite nam